Taskforce en watercoaches: zó werkt Westland aan verbetering waterkwaliteit

Politiek
Wethouder Michiel Ferwerda (Gemeentebelang Westland, o.a. Milieu en klimaat).
Wethouder Michiel Ferwerda (Gemeentebelang Westland, o.a. Milieu en klimaat). (Foto: Thierry Schut)

Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland werkt gemeente Westland aan de verbetering van de waterkwaliteit. Met verschillende projecten, zoals de Taskforce Waterkwaliteit en watercoaches, wordt hier invulling aan gegeven. “De recentelijk gepubliceerde Waterkwaliteitsrapportage van 2023 laat zien dat er in onze gemeente uitdagingen liggen op het gebied van emissies van gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten, overige stoffen en op de ecologie. Westland wil het Hoogheemraadschap ondersteunen met de stappen die nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren.”

Wethouder Ferwerda: “De gezamenlijke inspanningen tot nu toe resulteren in een stagnering van de waterkwaliteit ten opzichte van 2022. Hoewel de waterkwaliteit niet is verslechterd, is het zaak om nogmaals extra stappen te zetten. Waar het binnen onze verantwoordelijkheid valt ondersteunen we het Hoogheemraadschap om de waterkwaliteit te verbeteren en de Europese kaderrichtlijnen te halen.”

Taskforce Waterkwaliteit

Vanuit de Taskforce Waterkwaliteit Westland zijn in 2023 verschillende knelpunten opgelost die bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. “Zo zijn er lekstromen bij glastuinbouwbedrijven opgespoord, zijn er aanpassingen aan rioolsystemen doorgevoerd en zijn er ten behoeve van de ecologie op verschillende plekken natuurlijkvriendelijke oevers gerealiseerd. Binnen dit 4-jarige programma werken we de komende jaren, met elkaar, aan meer kansen en verbeteringen.”

Extra stappen in glastuinbouwgebied

“Westland is het kloppend hart van de Nederlandse tuinbouwsector. Om dit gebied toekomstbestendig te houden is een sterk en modern glastuinbouwgebied nodig. Daarom blijven we samen met het Hoogheemraadschap investeren in een actieve samenwerking met de Glastuinbouwsector (GTNL). Gezamenlijk zetten we watercoaches in om lozingen en lekkages naar het oppervlaktewater te beëindigen en waterbewust ondernemen te stimuleren. Deze aanpak brengt waterstromen op de individuele tuinbouwbedrijven beter in beeld, waardoor mogelijke lozingen en lekkages worden beëindigd.” De resultaten per gebied worden gemonitord en door Glastuinbouw Nederland en de waterschappen beschikbaar gesteld. Zo worden positieve ontwikkelingen zichtbaar gemaakt en resultaten in de tijd gevolgd. “Ook in onze gemeente nemen glastuinbouwbedrijven actief deel aan het project. Zo werken we samen met alle betrokken partijen aan verbetering van de waterkwaliteit.”