Waar in Haarlem kan permanente opvang asielzoekers? Gemeente zoekt naar locaties

Algemeen
Er moet nu permanente opvang komen voor asielzoekers in Noord-Holland.
Er moet nu permanente opvang komen voor asielzoekers in Noord-Holland. (Foto: vincentdevriesfoto.nl)

HAARLEM - De gemeente Haarlem is 1 van de 9 gemeenten in de regio Kennemerland die zoekt naar permanente opvanglocaties voor asielzoekers. En dat is nog een flinke klus, aangezien er nu al een tekort aan plekken is. 

Plannen locaties Haarlem uiterlijk voor 1 april naar de provincie

Hoofdredenen voor het zoeken naar geschikte opvang is het feit dat het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt toeneemt en de regering een zogeheten spreidingswet in de maak heeft. 

Wat is de spreidingswet

De spreidingswet (Wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’) is een wetsvoorstel waarin staat dat gemeentes verplicht wordt om locaties beschikbaar te stellen. Doen ze dit niet, dan kiest het Rijk een locatie voor een AZC en moet de gemeente gedwongen meewerken. Het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) zorgt voor de opvang en begeleiding van asielzoekers.

Wat nu?

Van de samenwerkende gemeenten in de regio Kennemerland wordt verwacht dat zij locaties klaar maken voor de opvang van 2.108 personen. Dit aantal asielzoekers wordt in principe als volgt verdeeld over deze onderstaande gemeenten:

Beverwijk: 160
Bloemendaal: 90
Haarlem: 620
Haarlemmermeer: 607
Heemskerk: 149
Heemstede: 105
Uitgeest: 51
Velsen: 261
Zandvoort: 65

De verdeling staat nog niet honderd procent vast. In onderling overleg kunnen de aantallen anders per gemeente worden verdeeld.

Voorstel uiterlijk 1 april

Het Rijk heeft een dringend beroep op alle gemeenten in Nederland gedaan om te zoeken naar mogelijke locaties voor de komst van een AZC. Gemeenten moeten uiterlijk 1 april hun voorstel indienen bij de provincie. Daarom zoeken de verschillende gemeenten nu al naar mogelijke opvanglocaties. Een groot deel van de Tweede Kamer steunt de spreidingswet. De verwachting is dat de wet er snel komt.

Wie doet wat?

Iedere gemeente krijgt zijn eigen taak. Samen moeten zij uiterlijk 1 april een plan voor de regio indienen bij de provincie. Per gemeente wordt onderzocht waar deze opvangplekken kunnen komen en of samenwerking met andere gemeenten in de regio een optie is. De negen gemeenten uit de regio maken een afwegingskader. Hiermee onderbouwen ze de uiteindelijke keuze voor de locaties. Het plan voor deze locaties wordt in concept voor 1 april naar de gemeenteraden gestuurd. En ook in concept naar de provincie. Het is nog een concept, omdat de gemeenteraden de uiteindelijke locaties vaststellen. Vanaf 1 april is het concept plan openbaar. 

De provincie coördineert de spreiding van AZC’s in heel Noord-Holland. Daarnaast kan de provincie een actieve rol spelen bij een locatie voor de bouw van een AZC. Bijvoorbeeld als het op provinciale grond staat.

De gemeenteraden besluiten over de locaties waar de AZC’s moeten komen. Die besluitvorming vindt plaats nadat de locatielijst in concept is gedeeld met de provincie. Gemeenteraden die een locatie in hun gemeente van de lijst afhalen, moeten zelf met een alternatieve locatie komen. Gemeenten die geen locatie voorstellen, lopen het risico dat het Rijk een locatie in hun gemeenten aanwijst. Zij zijn dan verplicht mee te werken aan de komst van een AZC op die locatie.

Zo ziet het proces eruit

Op dit moment onderzoeken alle 9 gemeenten welke locaties binnen hun gemeentegrenzen in aanmerking kunnen komen voor de opvang van asielzoekers. De samenwerkende gemeenten maken een afwegingskader. Hiermee kunnen zij beoordelen of locaties geschikt zijn of wat er moet gebeuren om ze geschikt te maken voor permanente asielopvang. De colleges van de samenwerkende gemeenten maken op basis van het eerdere onderzoek een concept regionaal plan. Dit plan sturen zij voor 1 april naar de provincie. Dit is onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de gemeenteraden. De gemeenteraden worden uitgenodigd om te delen wat ze van het regionaal plan vinden en daarna een besluit te nemen over de locaties in hun gemeente.