In het coalitieakkoord staan de plannen voor Westland voor de komende vier jaar.
In het coalitieakkoord staan de plannen voor Westland voor de komende vier jaar. (Foto: PR)

Westlands coalitieakkoord: Bestuur wil dichter bij de burger staan

Algemeen

Het gemeentelijk beleid voor de komende vier jaar is bekend. De drie nieuwe coalitiepartijen Westland Verstandig (WV), Gemeentebelang Westland (GBW) en de Westlandse VVD presenteren vanavond het coalitieakkoord ‘Aan de slag. Voor Westland.’ waarover sinds maart is onderhandeld. Het dichten van de kloof tussen burger en bestuur loopt als een rode draad door het akkoord.

door Evelyne Lammerding

De beleidslijn voor grote thema’s zoals bouwen en wonen, vergroening van Westland en zorg zijn uitgezet en er zijn behoorlijk wat plannen in het coalitieakkoord opgenomen die snel worden uitgevoerd.

Het kruispunt Herenstraat-Heulwegplein in Wateringen bijvoorbeeld wordt snel opgeknapt. Op warme zomerdagen wordt het hek bij de Heijdse Slaperdijk opengezet om de parkeerdruk te verlichten en het Fitpark in Heenweg wordt versneld uitgevoerd. Dat zijn drie van de twaalf punten uit het kersverse coalitieakkoord die op korte termijn worden uitgevoerd. En de gele zakken voor plastic afval verdwijnen uit het straatbeeld.

In april was de afschaffing van de gele zak al bekend gemaakt. Nu is ook helder dat dit binnen zestig dagen moet zijn gebeurd. Het nieuwe bestuur zet in op nascheiding. Met de inrichting van zogenaamde milieu-eilanden wil zij recycling stimuleren.

Kloof

Het wegnemen van de kloof tussen overheid en burger speelt een prominente rol in het akkoord; die ambitie betekent dat de gemeente zich anders gaat opstellen richting de inwoners.

De aanstelling van een ombudsman en de komst van twee buurtbeheerders in elk Westlands dorp is daarbij een van de manieren waarop zij dat voor elkaar willen krijgen. Bij belangrijke besluiten gaat het nieuwe gemeentebestuur de mening van inwoners, ondernemers en belangenbehartigers meenemen in het besluit dat wel de verantwoordelijkheid blijft van het bestuur, zo is te lezen in het akkoord.

Raadsbreed

Raadsbreed gedragen punten zijn bijvoorbeeld de uitbreiding van verpleeghuiszorg, een snelle komst van starterswoningen en vergroening van Westland.

Concreet is dat op korte termijn tachtig noodbedden in Westlandse verpleeghuizen komen. Daarvoor zijn recent gesprekken gevoerd met zorginstelling Pieter van Foreest.

Op het gebied van de zorg zijn vijftien actiepunten benoemd die de zorg dichterbij moeten brengen. Meer bedden komen voor revalidatie, crisisopvang en bedden voor kortdurende opnames in Westland zodat Westlanders voor alle nazorg terecht kunnen in de eigen gemeente is daarvan een voorbeeld. Ander doel op het gebied van zorg is dat in alle dorpen kleinschalige woon-zorgprojecten voor ouderen worden opgezet zodat ouderen in hun eigen plaats kunnen blijven wonen. Het nieuwe bestuur wil daarvoor (her-)ontwikkellocaties reserveren. En het nieuwe bestuur wil de Wmo-wachttijden terugbrengen door de beoordeling te vereenvoudigen voor aanvragen die vrijwel standaard worden toegekend. Doelstelling is 80 procent van de Wmo-aanvragen binnen tien dagen af te handelen. De andere 20 procent moet binnen de vastgestelde termijn zijn verwerkt.

Wooninvesteringsfonds

In het akkoord is verder opgenomen dat de gemeente 20 miljoen euro gaat uittrekken voor een Wooninvesteringsfonds Westland. Dat fonds komt er om het aanbod betaalbare woningen te vergroten. Marktpartijen wordt gevraagd vooral deel te nemen aan dit fonds. In twee jaar tijd wil de gemeente ook vijfhonderd tijdelijke starterswoningen bouwen. Ook hier ziet zij mogelijkheden op braakliggende terreinen.

Er wordt een doelgroepenverordening gemaakt die ervoor moet zorgen dat de koopwoningen beschikbaar blijven voor de doelgroep waarvoor zij worden gebouwd en niet verdwijnen in bijvoorbeeld portefeuilles van huizenopkopers. Lokaal maatwerk is het uitgangspunt bij het woonbeleid. Sociale huur- en koopwoningen worden zoveel mogelijk aan Westlanders toegewezen. Daarvoor worden afspraken gemaakt met corporaties en marktpartijen.

Vergroenen

Het vergroenen van Westland was van het vorige college al een ambitie, het nieuwe moet er daadwerkelijk uitvoering aan geven.

Het groenbudget wordt structureel verruimd. Dat moet leiden tot beter groenonderhoud. In nieuwe wijken komen wijkparkjes. En de gemeente gaat expliciet de samenwerking zoeken met bewoners om groene speelplaatsen en ontmoetingsplekken te realiseren.

Voor bewonersinitiatieven die een plantsoen of ander groen willen adopteren, wordt de rode loper uitgerold.

Glas

Op het gebied van glastuinbouw wil de gemeente initiatieven voor innovatie en kennis ondersteunen, omdat de focus binnen de sector aan het verschuiven is van productietuinbouw naar innovatieve tuinbouw. Verder is het de bedoeling dat de tuinbouw verder verduurzaamd. Geothermie is niet alleen duurzaam, maar ook goed om de energiekosten die alsmaar oplopen, te beteugelen. De gemeente wil met de rijksoverheid in gesprek over de betaalbaarheid van aardwarmteprojecten. Bij de verdere ontwikkeling van de tuinbouw wil de gemeente dat de kwaliteit van het oppervlaktewater werkelijk verbetert.

Sport

Voor de sportverenigingen wordt de onroerendezaakbelasting (OZB) compensatieregeling voortgezet voor onbepaalde tijd. Het budget voor investeringssubsidies voor sportverenigingen is het afgelopen jaar verlaagd. Maar de doelgroep die aanspraak kan maken op de regeling is vergroot met de scouting. Daardoor wordt het budget te klein, was de verwachting. Daarom is in het nieuwe coalitieakkoord opgenomen dat het budget wordt bijgesteld naar het oude niveau. Voor het sport- en gezondheidsbeleid zijn in totaal twaalf actiepunten opgenomen.

In elf punten moet de veiligheid in Westland worden gegarandeerd. Meer blauw op straat, meer boa’s die ook met bodycams de straat op gaan en extra cameratoezicht zijn een paar methodes waarmee het nieuwe bestuur dat voor elkaar wil krijgen.

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Westland

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Opa en kleindochter exposeren samen Algemeen 15 aug, 12:19
Afbeelding
VVD wil plannen jaarrond strandpaviljoens nieuw leven inblazen Algemeen 15 aug, 11:48
Afbeelding
de pijp met... Marjoke van Arnhem-Van Baalen Algemeen 14 aug, 10:00
Afbeelding
Zwaar ongeval tussen fietser en motorfiets Monsterseweg Algemeen 13 aug, 15:38
Afbeelding
Orgelconcert door André Knevel in Wateringen Algemeen 13 aug, 14:05
Afbeelding
Vrachtwagen rijdt zich klem in woonwijk en veroorzaakt schade Algemeen 12 aug, 14:43
Afbeelding
Weekendexpositie “Karen’s Art” in de Hofboerderij. Algemeen 12 aug, 14:04
Afbeelding
LTC ’s-Gravenzande kijkt naar de toekomst, officiële opening padelbanen Algemeen 12 aug, 12:10
Afbeelding
Herdenken einde Tweede Wereldoorlog op 15 augustus Algemeen 12 aug, 08:23
Afbeelding
Koe in sloot geraakt nabij Woudseweg Algemeen 11 aug, 22:06
Afbeelding
Kortebaan De Lier afgelast wegens hitte Algemeen 11 aug, 16:30
Afbeelding
Opbouw vluchtelingenlocatie Haagweg in volle gang Algemeen 11 aug, 15:44
Afbeelding
Natuurlijk Delfland dient handhavingsverzoek in voor vinpootsalamanders Algemeen 11 aug, 15:22
Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief