Nieuwe begroting Delfland: mogelijk belasting op basis van drinkwaterverbruik

Politiek
'Concrete actie is nodig om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.'
'Concrete actie is nodig om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.' (Foto: Rodi.nl)

“Een evenwichtig begrotingsvoorstel met een goede uitwerking van het coalitieakkoord,” aldus Nieske Dijkshoorn-van Dijk (BBB Delfand), namens de coalitiepartijen in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland, over de begroting voor 2024. “Deze begroting, de eerste na de waterschapsverkiezingen in maart van dit jaar, weerspiegelt zorgvuldige keuzes die gebaseerd zijn op het ambitieuze coalitieakkoord en richt zich op de urgente maatschappelijke uitdagingen van onze tijd, zoals schoon water, verbetering van de waterkwaliteit, duurzame afvalwaterzuivering en klimaatbestendige maatregelen.”

Dijkshoorn vervolgt: “We zijn verheugd met de noodzakelijke trendbreuk in de verbetering van de waterkwaliteit, evenals de aandacht en toewijding aan het bergen en vasthouden van water, en het vooruitkijken naar toekomstige investeringen in de zuivering van afvalwater.”

Zuiveringsheffing

“Om voorbereid te zijn op de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt, moeten we overgaan tot de concrete uitvoering van bestaande beleidsplannen. Nieuw beleid, zoals het betrekken van water en bodem bij de inrichting van ons gebied, wordt direct geïntegreerd in de uitvoering. We roepen het Hoogheemraadschap op om in 2024 een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid van zuiveringsheffing op basis van (drink-)waterverbruik.”

Daarom benadrukken de coalitiepartners het belang van sterke relaties, zowel met huidige als potentiële samenwerkingspartners en met de inwoners van ons gebied. “We zullen de komende periode hard werken aan het versterken en uitbreiden van deze relaties.”

Focus schoon water

“In 2024 ligt onze prioriteit bij het waarborgen van schoon water, waarbij we de uitvoering van eerder vastgesteld beleid intensiveren. Daarnaast wordt nieuw beleid, zoals het betrekken van water en bodem bij de inrichting van ons gebied, direct in de praktijk gebracht. “Het komende jaar starten we ook een onderzoek naar de mogelijkheid van ‘heffen naar het waterspoor’ en eventuele beperkingen die hiermee gepaard gaan.” Waterspoor is het heffen van waterschapsbelasting op basis van het verbruik van water. “We erkennen dat concrete actie nodig is om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.”

Financiële uitdagingen

Naast de genoemde maatschappelijke uitdagingen ondervindt het waterschap financiële uitdagingen. Toenemende kosten voor energie en grondstoffen, inflatie en stijgende rente hebben invloed op de tarieven voor de waterschapsbelasting in 2024. “Dit betekent dat we niet alleen moeten zorgen voor de huidige maatschappelijke uitdagingen, maar ook voor toekomstige investeringen. De inkomsten en uitgaven in de begroting 2024 zijn gebaseerd op gezond financieel beleid dat ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen.”

Tot Delfland behoren onder meer Den Haag, Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, een deel van Schiedam en Rijswijk.