Sinterklaassurprise houdt betaald parkeren niet tegen.

Politiek
Ayse Konuksever en de surprise met de ondertekeningen
Ayse Konuksever en de surprise met de ondertekeningen (Foto: Hans Straeter)

NOORD - De laatste woensdag van november stond de vergadering van de stadsdeelcommissie in het teken van het uit te brengen advies rond de uitbreiding van het betaald parkeren in Noord. De bedoeling van het college van burgemeester en wethouders is dat betaald parkeren, met uitzondering van de meeste landelijke gebieden buiten de ring, in heel Amsterdam-Noord wordt ingevoerd. 

Door Hans Straeter

Al tijdens het inspreken kwam het parkeren ter sprake. Een bewoner aan een hofje met een eigen erf zou graag een parkeervergunning willen hebben zodat het erf op een andere manier gebruikt kan worden. Een metgezel van de inspreker merkte op dat als ze twee auto’s zou hebben, dat ze dan wel een vergunning zou krijgen om er één op de openbare weg te zetten. 

Het pleidooi werd welwillend aangehoord, maar maakte geen kans. In gesprek met de insprekers werd het standpunt van het dagelijks bestuur snel duidelijk. Stadsdeelbestuurder Yassmine el Ksaihi stelde dat ze er vanuit het algemeen belang niet positief op kon reageren. “De openbare ruimte is niet ingericht op het bezit van twee of drie auto’s per huishouden”. Stadsdeelcommissielid Wijbe Langeveld (GroenLinks) ging nog een stapje verder: “We willen auto’s uit de openbare ruimte”.

Sinterklaas surprise

Direct na de pauze kreeg Ayse Konuksever (Denk) alle aandacht. Ze had met steun van Dennis Overweg (De Stem van Amsterdam) ruim 3.000 ondertekeningen opgehaald voor de petitie “Stop de uitbreiding van betaald parkeren in Noord”. Omdat ze toch al bezig was met sinterklaassurprises had ze een kartonnen auto gefabriceerd met daarin stapels ondertekeningen. Het gevaarte werd met een brede glimlach overhandigd aan Yassmine el Ksaihi. 

Vervolgens kon het echte werk beginnen; Wijbe Langeveld (GroenLinks) trapte de discussie over het uitbreiden van het betaald parkeren af: “Met 50.000 woningen die gebouwd gaan worden, is het niet de vraag of maar wanneer betaald parkeren ingevoerd gaat worden. We willen voorkomen dat mensen overlast gaan ervaren”.

Waterbedeffect

Dylan Meijer (VVD) benadrukte de noodzaak van de auto met: “Mensen moeten van A naar B” en Ayse Konuksever (Denk) zag nog geen goede alternatieven voor de auto. Ze zou het liefst parkeervergunningen willen hebben die geldig zijn in heel Noord. Ook had ze moeite met het verminderen van het aantal parkeerplekken; “Denk gaat het advies niet steunen”. 

Silke Tijkotte (D66) rekende zich vanwege het waterbedeffect tot de voorstanders van het uitbreiden van betaald parkeren. Ook wilde ze meer ruimte voor sporten, spelen en andere activiteiten. 

Luisteren naar bewoners

Goed luisteren naar de bewoners vond Canan Uyar (PvdA) van belang en ze was daarom blij dat er vanuit dat perspectief inbreng was bij veel punten van het advies. Daarom was ze enthousiast over de georganiseerde inspraakavond. Ook de PvdA ondersteunt, met wat kritische punten, de uitbreiding betaald parkeren. 

Dennis Overweg bracht naar voren dat je niet een standaardplan over heel Noord moet uitgooien. Maatwerk was nodig. Het advies werd niet gesteund door de vertegenwoordiger van De Stem van Amsterdam. Ook Bachir Splinter (Forum voor Democratie) was tegen het advies: “Een stoep draagt niet bij aan mobiliteit; een auto wel”. 

Parkeervergunninggebieden

Yassmine el Ksaihi van het dagelijks bestuur van Noord reageerde: “We willen een scherp advies neerleggen. Er zit juist veel maatwerk in. Het gaat niet alleen om de auto, maar om het verdelen van de schaarse openbare ruimte. Daarbij zijn we op zoek naar consensus. De helft van de bewoners heeft überhaupt geen auto. De gebieden van de parkeervergunningen zijn zo ingedeeld dat het mogelijk is om met je eigen vergunning boodschappen te doen bij winkels in de buurt. Als de parkeerdruk niet toeneemt, kunnen we later kijken of die gebieden uitgebreid kunnen worden”.

De stemmingen over het 26 punten tellende concept verliepen voornamelijk langs een paar hoofdlijnen. Een klein deel werd unaniem aangenomen, bij de rest was er meestal sprake van een coalitie die het betaald parkeren met wat verbeteringen en kanttekeningen wil invoeren in vrijwel heel Noord. Die coalitie bestaat uit GroenLinks, PvdA, D66 en ook vaak de Groene Basis Piraten. Daarnaast zijn er partijen die vooral geen steun geven aan het advies: Forum voor Democratie, Denk, De Stem van Amsterdam en soms ook de VVD.

Rupsje nooit genoeg

Uit het kamp van de tegenstanders kwamen veel punten die de invoering van het betaald parkeren fors zouden moeten verlichten. Bij de stemmingen konden ze niet op een meerderheid rekenen. Deze pogingen werden door stadsdeelbestuurder Yassmine el Ksaihi enkele keren van commentaar voorzien met de woorden “Rupsje nooit genoeg”. 

Aan het eind van de avond was het helder: met de nodige mitsen en maren gaat er een advies komen dat de invoering van betaald parkeren in vrijwel heel Noord gaat ondersteunen. Zelfs de mooiste sinterklaas surprise kan dat niet voorkomen. 

Samenvatting aangenomen voorstellen

Het advies dat uitgebracht gaat worden, bevat naast een al eerder vastgesteld overzicht van de uitdagingen, noden en behoeften waar Noord voor staat nu tien toegevoegde punten die steun krijgen van een meerderheid van de stadsdeelcommissie. 

Zo wordt gevraagd terughoudend te zijn met het verhogen van tarieven van vergunningen. Het doel moet nooit zijn dat Noord zo spoedig mogelijk op dezelfde uurtarieven komt als de centrale stad. 

De gemeente wordt opgeroepen afspraken te maken met projectontwikkelaars om bij het ontwikkelen van nieuwe woningen tegen redelijke tarieven o.a. inpandige parkeerplaatsen te realiseren.

Albemarie is het enige gebied in Noord dat niet als betaald parkeren is bestempeld. Ook al is het privéterrein; het heeft geen uitzonderingspositie nodig.

Voorkom stapeling van parkeerkosten en kijk of vergunningsgebieden groter kunnen worden en ga na of de grenzen van de gebieden in de praktijk goed werken. 

Zorg voor wijkgericht maatwerk wat betreft het wel of niet betalen van parkeerkosten in het weekend en tijdens officiële feestdagen. Draag er toe bij dat bezoek dan vrij makkelijk ontvangen kan worden. Hou op zijn minst de zondag vrij van betaald parkeren. 

Zet geregeld handhaving in bij foutparkeerders en voertuigen die groter zijn dan de toegestane afmetingen zoals bijvoorbeeld bussen. 

In sommige wijken kan er op eigen erf worden geparkeerd; stimuleer dit want het draagt bij aan vrije openbare ruimte met een grotere leefbaarheid en verkeersveiligheid. 

Noord kent een grote variatie in stedenbouwkundige inrichting. Daardoor kan de parkeerbehoefte per wijk verschillend zijn. Kijk daarom wat per wijk nodig is. Er kunnen gebieden zijn waar een blauwe zone grotere meerwaarde heeft dan betaald parkeren.

Overhandiging van de surprise aan Yassmine el Ksaihi.