SP Enkhuizen maakt zich zorgen om klimaatverandering

Politiek
Klimaatverandering kan tot grote gevolgen leiden, zoals een hoge waterstand in de regio.
Klimaatverandering kan tot grote gevolgen leiden, zoals een hoge waterstand in de regio. (Foto: Stella Sikkens)

ENKHUIZEN - Het klimaat op onze planeet verandert. Dat heeft verschillende oorzaken, maar onderzoekers zijn het er grotendeels over eens dat ‘de mens’ en ‘het menselijk gedrag’ een grote invloed hebben op klimaatverandering. “Hoewel de gevolgen van klimaatverandering op onze planeet in het algemeen en op onze directe leefwereld in het bijzonder lastig te voorspellen zijn, zullen ook onze inwoners deze gevolgen gaan ondervinden”, laat Gelske Nauta namens de SP-fractie in Enkhuizen weten.

“In de afgelopen jaren zijn de onderwerpen ‘klimaatstress’, ‘klimaatbestendigheid’ en ‘Deltaplan’ een aantal keer langs onze gemeenteraad gekomen”, vervolgt Gelske Nauta. “Echter, het is de fractie van de SP op dit moment niet geheel duidelijk wat de stand van zaken is op een aantal processen. 

Hitte 

“Door een grotere kans op (langdurig) extreem hoge temperaturen en op meer periode van langdurige hitte kan de leefbaarheid voor plant, dier en mens in onze gemeente worden aangetast. Een gemeente zou in kaart moeten brengen op welke plekken ‘hittestress’ kan voorkomen in periodes van extreem hoge temperaturen. De SP stelt het college de volgende vragen hierover; 1. Heeft de gemeente Enkhuizen ‘in kaart’ welke plekken in onze gemeente gevoelig zijn voor ‘hittestress’? Zo ja: is er een kaart beschikbaar met deze plekken? Zo nee: staat het maken van een dergelijke inventarisatie/kaart op de planning? Wanneer kunnen we deze verwachten? 2. Welke maatregelen heeft de gemeente al genomen op plekken die hittestress-gevoelig zijn? Graag een overzicht, met daarbij de gemaakte kosten. 3. Welke maatregelen gaat de gemeente nog nemen op plekken die hittestress-gevoelig zijn? Graag een overzicht, met daarbij nog te maken/te verwachten kosten.”

Droogte 

“Door klimaatverandering wordt de kans op het optreden van perioden van (extreme) droogte waarschijnlijk veel groter. Dit heeft gevolgen voor het leven in onze stad en daarbuiten. 4. Heeft de gemeente goed in beeld welke plekken in onze gemeente ‘gevoelig’ zijn voor de gevolgen van grote droogte? Zo ja: welke plekken zijn dat, en welke maatregelen zijn er reeds genomen om de gevolgen op te kunnen vangen? Zo nee: wanneer gaat Enkhuizen dit inventariseren? 5. Welke kosten zijn er tot op heden gemaakt om maatregelen te treffen in het kader van het anticiperen op perioden van extreme droogte?”

Overstromingen

“Door de verandering van het klimaat wordt ook de kans op grote hoeveelheden regen (in korte tijd) of juist langere perioden van veel neerslag een stuk groter. Dit kan gevolgen hebben voor de waterhuishouding in onze gemeente en in onze regio. Echter, ook extreme hoeveelheden neerslag ‘ver weg’ kunnen grote gevolgen hebben voor onze lokale situatie. Door de ligging aan het IJsselmeer kunnen wij gevaarlijk hoge waterstanden tegemoetzien. De afgelopen herfst en winter hebben dit al meerdere malen laten zien. 6. Is onze gemeente goed voorbereid op perioden van (extreem) hoge waterstanden? Zo ja: hoe? Zo nee: wie zijn er ‘aan zet’ om die voorbereidingen te starten? 7. Welke delen van onze gemeente lopen direct gevaar bij (extreem) hoog water? 8. Zijn wij als gemeente, eventueel samen met andere overheden, in staat om grote hoeveelheden neerslag ‘in korte tijd’ op te vangen? Zo nee: waar liggen op dit moment en in de nabije toekomst de grote uitdagingen? 

Prioritaire waterkering

Op dit moment wordt er gebouwd in buitendijks gebied, te weten de huisjes van het bungalowpark. Ook in de nabije toekomst staat woningbouw gepland in de directe nabijheid van een prioritaire waterkering – vlak tegen de dijk, officieel: tegen het ‘overgangstalud’ en op de ‘binnenberm’ – zal nieuwbouw plaatsvinden in het kader van het project ‘herstructurering Bloemenbuurt’. 9. Is er een kans dat de prioritaire waterkering in ons gemeentegebied moet worden aangepast – verhoogd en verbreed? Zo ja: wie heeft de bevoegdheid om hiertoe te besluiten, op welke termijn gaat dit gebeuren en hoe wordt onze gemeente hierbij betrokken? Zo nee: leg uw antwoord uit.”