Groen licht voor onderzoek woningen aan Leekerpad

Nieuws
Onderzoek moet uitwijzen of de kansrijke locatie aan het Leekerpad daadwerkelijk geschikt is voor prikkelarm wonen.
Onderzoek moet uitwijzen of de kansrijke locatie aan het Leekerpad daadwerkelijk geschikt is voor prikkelarm wonen. Foto: aangeleverd

HOORN - Tijdens de commissievergadering van dinsdag 16 april kwam onder andere het voornemen van de gemeente Hoorn aan de orde tot het huisvesten van psychisch kwetsbare inwoners op een locatie pal naast de A7 bij het Leekerpad. 

Door Wally Ooms

Van tevoren was al bekendgemaakt dat er voor nu in Hoorn geen alternatieve kansrijke plekken zijn. De zogeheten ‘pilot prikkelarm wonen’ werd uitgebreid besproken, waarbij een meerderheid van de commissie het erover eens was dat er weliswaar nog wat haken en ogen aan kleven, maar dat er ruimte moet worden geboden aan de groep dakloze personen waar geen geschikt woon- en ondersteuningsaanbod in een prikkelarme omgeving voor is.

Deze groep heeft behoefte aan een sociaal prikkelarme woonplek om tot rust te komen en te stabiliseren. Prikkelarme woonplekken bestaan uit bescheiden éénpersoonswoningen / woonunits met maximaal twee kamers. Er moet onderzoek plaatsvinden om te kunnen vaststellen of de kansrijke locatie aan het Leekerpad ook daadwerkelijk geschikt is voor prikkelarm wonen.

Niet in woonwijk

In Westfriesland is er geen geschikte woonvoorziening voor dakloze mensen met psychische en/of psychosociale problemen. Zij hebben een prikkelarme omgeving nodig en kunnen niet in een woonwijk wonen. Hierdoor verblijft deze groep mensen vaak op straat, in parken of elders. Dit zorgt met enige regelmaat voor maatschappelijke onrust en achteruitgang. In 2021 en 2022 heeft daarom een uitgebreid extern onderzoek plaatsgevonden in de regio naar kansrijke prikkelarme woonplekken. Uit het onderzoek zijn twee kansrijke plekken naar voren gekomen in Westfriesland, waarvan één in Hoorn tussen de A7 en het Leekerpad. Om te bepalen of deze locatie ook echt geschikt is, is nader onderzoek nodig. Buiten de verschillende omgevingsonderzoeken om is het belangrijk om de omgeving hierbij via participatie te betrekken. Het onderzoek geeft duidelijkheid over de realisatie-, exploitatie- en zorgkosten en het draagvlak in de buurt. Ook wordt een maatschappelijke kosten- en batenanalyse gedaan.

Voldoende draagvlak

Tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat er voldoende draagvlak is om onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid voor een pilot prikkelarm wonen bij het Leekerpad. Dat kon ook haast niet anders, want wie zegt er nee tegen ‘een voorstel dat een positief effect heeft op onder andere de welvaart, de gezondheid en het geluksgevoel van de samenleving in zijn algemeen’. Voor Beschermd Wonen is tussen Rijk en de VNG afgesproken voorlopig nog met centrumgemeenten te werken, net zoals binnen de Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Centrumgemeenten vervullen een regierol en ontvangen de financiële middelen van het Rijk. Hoorn is centrumgemeente voor Westfriesland.

Financiën

Hoorn heeft voor de hele regio Westfriesland in 2021 een extra budget van 2,7 miljoen euro ontvangen om het aantal dak- en thuislozen te verminderen. Dit budget is gebaseerd op een aanvraag voor de uitvoering van zeven maatregelen. Eén van de maatregelen is het doen van een haalbaarheidsonderzoek passende huisvesting voor zorgmijdende inwoners. Dit voorstel is een vervolg op het haalbaarheidsonderzoek. In de programmabegroting staat het realiseren van prikkelarme woonplekken voor (psychisch) kwetsbare inwoners in samenwerking met de regio opgenomen.

Intermaris heeft haar medewerking toegezegd om ‘prikkelarme’ woningen te realiseren voor bewoners van de regio die zich niet aan een gewone woonomgeving kunnen aanpassen. Het gaat om een relatief kleine groep van zo’n vijftien personen, maar het belang van passende huisvesting voor deze doelgroep is groot. Ook al vanwege de hoge maatschappelijke kosten. Politie en handhaving krijgen vaak te maken met de problemen van de groep en weten niet waar zij de personen moeten plaatsen, omdat er geen aanbod is. Ook het Zorg en Veiligheidshuis NHN vraagt al langere tijd aan gemeenten om passende huisvesting.

De commissie

Als het aan ÉénHoorn ligt mag er zoveel mogelijk ruimte worden geboden aan deze doelgroep. En dan bij voorkeur structureel, zodat niet ieder jaar de zorg en veiligheid van deze groep mensen aan de orde moet komen. Het CDA uitte de zorgen voor de mentale gezondheid van jongeren in een kwetsbare situatie. Er is volgens Diana Dekker van het CDA een ‘gapende kloof tussen minachting en respect’. De ChristenUnie liet weten dat het goed is dat er plek en zorg komt. Ook al vanwege de toenemende problemen bij het Leger des Heils. De PvdA benadrukte nog maar weer eens dat het woonprobleem in alle geledingen moet worden opgepakt. HoornLokaal liet weten dat er ook onderzocht mag worden of er op die plek aan de A7 ook tiny houses kunnen worden gerealiseerd. Het onderzoek naar de mogelijkheid tot het bouwen van een bescheiden aantal woningen aan het Leekerpad kan ongetwijfeld binnenkort van start.