Begroting Hoogheemraadschap van Delfland unaniem aangenomen

Politiek
Voorafgaand aan de vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland kwamen twee Pieten met pepernoten strooien.
Voorafgaand aan de vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland kwamen twee Pieten met pepernoten strooien. (Foto: HHDelfland)

Moet de glastuinbouwsector zelf de extra kosten voor extra handhaving opbrengen? AWP stelde voor van wel, donderdagavond 30 november tijdens de bijeenkomst van de Verenigde Vergadering (VV) van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het voorstel werd niet aangenomen. Voorzitter Jacco Vooijs van Glastuinbouw West waarschuwde tijdens een inspreekmoment voor ‘rotte appels’ die zich niet willen conformeren. 

Glastuinbouw

Op donderdag 30 november kwam het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland bijeen. Hierbij werd onder meer de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2028 besproken. De begroting werd unaniem aangenomen. Ook de algemene beschouwingen vonden plaats.

Handhaving

Het voorstel van AWP voor Water, Klimaat en Natuur om extra kosten voor extra handhaving bij glastuinbouwbedrijven door de glastuinbouwsector zelf te laten betalen, werd niet aangenomen door de VV. Water Natuurlijk betreurde dat. BBB Delfland is blij dat de motie niet is aangenomen.

“Het percentage bestrijdingsmiddelen in het buitenwater is al jaren boven de norm en daarom worden drie extra handhavers aangenomen,” licht AWP in een schriftelijke bijdrage toe. De AWP diende een motie in om die kosten ten laste te brengen van de glastuinbouw, waardoor een glastuinbouwbedrijf van 30.000m2 net zo veel zou gaan betalen als een woningeigenaar. “Helaas ondersteunden BBB, VVD, CDA en CU/SGP dit voorstel niet en daarom betaalt ‘iedereen’, waarvan de burgers een aandeel van 90%”, aldus AWP.

Waterbergingen

CDA Delfland gaf aan samen met de tuinbouw te willen optrekken, door meer kleine waterbergingen aan te leggen: “dat zal flink helpen om het watersysteem veiliger te maken”.

Partij voor de Dieren riep op om de vervuiler en gebruiker zwaarder te belasten en meer te investeren in biodiversiteit. “Wrang is dat met name de huurder de dupe is van lastenverzwaring terwijl de glastuinbouw, verantwoordelijk voor de grootste vervuiling in dit gebied, minder gaat betalen”.

Rotte appels

Voorzitter Jacco Vooijs van Glastuinbouw West kreeg als inspreker vijf minuten de tijd om een pleidooi te houden ter ondersteuning van de tuinbouw. Hij pleitte tegen een collectieve belasting van de sector met het oog op de waterkwaliteitsperikelen, en vóór een individuele beboeting bij overschrijdingen, omdat er inderdaad ‘rotte appels’ in de glastuinbouw zijn die zich niet houden aan de richtlijnen om gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren of zelfs te vervangen met beschikbare ecologische alternatieven en zo voorkomen dat pesticiden in het water terechtkomen.

Stijgende tarieven

De tarieven voor burgers stijgen in 2024 fors. Daarop attendeert AWP: “De zuiveringsheffing is volgend jaar 7,1% duurder en 26,6% duurder dan twee jaar eerder en huurders gaan dit jaar 12% meer watersysteemheffing betalen. Een motie kwijtschelding voor de bestaanszekerheid van de armste gezinnen haalde het niet.”

Kwijtschelding

Ook PvdA wijst op de lastenstijging: “De Partij van de Arbeid ziet de noodzaak voor de door het college voorgestelde kostenstijging, maar we zijn van mening dat de lasten niet eerlijk genoeg verdeeld worden. Daarom willen we volgend jaar de kostentoedeling aanpassen, zodat bijvoorbeeld huurders minder gaan betalen.” PvdA licht verder toe: “Daarnaast hebben we gepleit voor de herinvoering van de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor mensen met de kleinste beurs. Helaas heeft de verenigde vergadering daar niet mee ingestemd. Wij hebben met de begroting ingestemd omdat we willen dat de voorgestelde plannen worden uitgevoerd.”

Geen schulden

Het CDA kan zich goed vinden in de begroting 2024, laat de fractie weten. Hun motie samen met CU/SGP om ook komende jaren een gedegen financieel beleid te voeren, werd met ruime meerderheid aangenomen. “We willen geen schulden naar de toekomst doorschuiven,” verklaart de fractie, die ook heeft gevraagd om te onderzoeken hoe het betalen voor waterverbruik ingevoerd kan worden. “Daarmee kan ook waterbesparing gestimuleerd worden.” Tot slot wil CDA dat er meer waterbergingen moeten komen in ons gebied om flinke neerslag op te vangen.

Afvalwaterzuivering

Een belangrijk punt voor CU/SGP was de bouw van de nieuwe afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen, die een stap dichterbij is gekomen nu de gemeente Vlaardingen de overeenkomst over de aankoop van de grond heeft goedgekeurd. “CU/SGP pleit ervoor, om de installatie van de Zoetwaterfabriek/waterharmonica met de bouw van de zuivering te integreren. De terugwinning van grondstoffen uit afvalwater moet worden aangepakt.”

Betere communicatie

VVD-fractievoorzitter Fadime Örgü drong aan op verbeterde communicatie over de rol van waterschappen in het dagelijks leven en stelde voor om jongere generaties actief te betrekken, onder andere door debatten over watergerelateerde kwesties te organiseren.

Water Natuurlijk geeft aan “scherper aan de wind te willen zeilen”. De motie van Water Natuurlijk over het onderzoek hoe de zuiveringsheffing op basis van het waterverbruik kan worden uitgevoerd is overgenomen.