Hart voor Den Haag vindt plannen voor Zuidwest megalomaan

Nieuws
Richard de Mos in gesprek met bewoners van Zuidwest.
Richard de Mos in gesprek met bewoners van Zuidwest. (Foto: HvDH)

Hart voor Den Haag noemt de megalomane plannen voor Zuidwest ondoordacht en onverantwoord.  ”In 20 jaar 4 miljard uitgegeven zónder heldere organisatiestructuur is onverantwoord”, zeggen de raadsleden Constant Martini en Richard de Mos.


Het gaat niet goed met Zuidwest. Er heerst niet alleen armoede, veel woningen zijn verouderd en bewoners voelen zich er vaak niet veilig. Om dit te veranderen investeren het Rijk en de gemeente Den Haag via de Regiodeal miljoenen in projecten die de sociale cohesie en leefbaarheid moeten vergroten, maar ook in het bouwen van woningen in dit gebied. Dit moet er onder andere voor zorgen dat de neerwaartse spiraal qua leefbaarheid die hier al jaren geleden is ingezet, op zijn minst wordt stopgezet. En middeninkomens weer in Zuidwest willen wonen, wat goed is voor de lokale economie waardoor de weg omhoog weer kan worden gevonden.

Manifest Zuidwest

Hart voor Den Haag zet echter vraagtekens bij de wijze waarop dit gebeurt. “Wat is er gebeurd met het Manifest Zuidwest dat aan de raad en college tijdens een bijeenkomst van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het stadhuis is aangeboden? Welke eisen uit dit manifest zijn eigenlijk overgenomen in de plannen? En is hier met de ondertekenaars contact over geweest?”, vragen de Hart voor Den Haag raadsleden Constant Martini en Richard de Mos zich hardop af. Het manifest vroeg om één projectorganisatie, één budget in een fonds voor Zuidwest, één raadscommissie Zuidwest met vergaderingen in Zuidwest en één budget participatie en ondersteuning van bewonersinitiatieven. “Dat is allemaal niet gebeurd en daar blijven wij wél op inzetten”, stellen beiden.

Meer voorzieningen voor ouderen

Hart voor Den Haag wil onder andere voor Zuidwest meer ouderenvoorzieningen in de vorm van begeleid of beschut wonen voor ouderen, maar ook een aantal bejaardentehuizen. Verder vinden Martini en De Mos dat er een integrale structuurvisie moet komen waarbij rekening gehouden wordt met de nieuwbouw in de aangrenzende gebieden. Ook is volgens de partij betaalbare energie voorzieningen voor de bewoners door bijvoorbeeld bij renovaties en verbouwing een beter isolatieniveau na te streven, een absolute voorwaarde voor het welslagen van het plan om van Zuidwest weer een aantrekkelijk woongebied te maken. 

Gratis ov

Verder zou Hart voor Den Haag graag zien dat het openbaar vervoer voor de Hagenaars uit dit deel van Den Haag gratis wordt. Maar ook dat er een fijnmaziger netwerk van openbaar vervoer komt om de wijken in Den Haag Zuidwest te ontsluiten. Gelet op de demografische ontwikkeling vindt de partij dat een OV-halte om de 300 meter geen overbodige luxe is. Naast de uitbreiding van het OV moet er - als het aan Hart voor Den Haag ligt - ook meer groen in Zuidwest komen en blijven de bestaande gemeenschappelijke tuinen gehandhaafd. Tot slot is Hart voor Den Haag tegen de invoering van het betaald parkeren in dit deel van Den Haag en zeker geen voorstander van de verhoging van het parkeertarief.

Woningbouw

De bestaande plannen voor woningbouw in Zuidwest Den Haag stellen De Mos en Martini ook niet gerust. “We hebben ook zorgen over de leefbaarheid. Komen er bedrijven in de plinten van de nieuw te bouwen woningen? 

Verkeersanalyse

Ook vragen beide raadsleden zich af of er is nagedacht over de verkeersafwikkeling als er straks nog meer mensen in Den Haag Zuidwest, wat nu al het dichtstbevolkte stadsdeel van Den Haag is, komen wonen. “Het staat nu al muurvast op de wegen in Zuidwest? Wat als er tienduizenden mensen bij komen? Er is geen verkeersanalyse gemaakt, sterker nog: de wegen zijn, of worden versmald”, aldus Martini en De Mos die de plannen een ‘highway to hell’ noemen. Zij roepen bewoners die zich ook zorgen maken over plannen van het college zich te melden door een e-mail te sturen via hartvoordenhaag@denhaag.nl onder vermelding van ‘zorgen Zuidwest’