Stabilisatie deel kademuur Haven nu nodig volgens metingen

Politiek
Afbeelding
(Foto: pixabay)

De gemeente gaat op zeer korte termijn starten met de noodzakelijk gebleken werkzaamheden aan kademuur M2. Het gaat daarbij om een lengte van ongeveer 50 meter aan de Haven (ter hoogte van de huisnummers 31 tot en met 38). 

Chrit Wilshaus

Dit gebeurt omdat metingen aantonen dat er nu tijdelijke maatregelen moeten worden getroffen, schrijft wethouder Sjef Evers (VVD) in een raadsinformatiebrief (RIB).

De gemeenteraad stemde op 23 januari in met het voorstel voor deze maatregelen en stelde een miljoen euro beschikbaar om voorbereidingen te kunnen treffen mocht het nodig zijn om snel tijdelijk maatregelen te nemen. Doel daarvan is om (een deel van) de kademuur te stabiliseren als uit metingen blijkt dat dit nodig is. En dat is volgens het collegelid nu het geval.

De verplaatsingen en de rotatie van de kademuur worden momenteel in de gaten gehouden. ‘Hiermee krijgen we het natuurlijke gedrag van de kademuur goed in beeld en is ook steeds beter te bepalen wanneer de kademuur zich ‘onnatuurlijk’ gedraagt’, schrijft Evers in zijn RIB. Een meetpunt zou een sterk oplopende rotatie laten zien die inmiddels de grenswaarde heeft bereikt. Daarom zal zo snel mogelijk overgegaan worden tot het uitvoeren van de stabilisatiemaatregel zoals hierboven beschreven. Evers: ‘Daarvoor zullen in het water vijftien stalen buispalen worden aangebracht met daaromheen een stalen steunconstructie, die de kademuur aan de waterzijde ter hoogte van de betonnen vloer van de kademuur zullen steunen.’

Omwonenden zullen zo spoedig mogelijk per brief op de hoogte gebracht worden van de situatie en de te nemen maatregelen. Verder wordt er nog een informatiebijeenkomst georganiseerd. De kademuur aan de Govert van Wijnkade zal worden vrijgehouden, zodat er tijdens de uitvoering van de maatregel voor de scheepvaart vrije doorgang blijft. Bij de overige vier meetpunten wordt slechts een beperkte oplopende rotatie waargenomen, aldus wethouder Evers. Volgens hem is het daarom nu nog niet nodig om dit deel van de kademuur te stabiliseren. ‘Maar we houden het wel nauwlettend in de gaten’, benadrukt hij.