Lezerspost

Gasloos II

Eerder, exact een jaar geleden, schreef ik een stukje over de energietransitie. Een verplicht aardgasvrij Nederland in 2050. Aardgasvrij wonen, werken en leven. Immers een extreem lokaal dossier ook.

Waar staan we (zowel gemeente als burger) nu we een jaar verder zijn? Want uiterlijk in 2021 moet de RES (Regionale Energie Strategie) zijn afgerond. 380 gemeenten moeten namelijk per wijk met een plan komen waarin staat hoe en wanneer woningen van het aardgas afgaan. Voor Beverwijk en Wijk aan Zee, met zijn 19.000 woningen, zouden vanaf nu dus jaarlijks 633 huizen moeten worden voorzien van duurzame warmte. Op 11 juni 2018 "informeerde" de gemeente, in het bijzijn van de Omgevingsdienst IJmond, al zijn inwoners. Gezamenlijk gaven zij aan momenteel een planning te ontwikkelen om wijken in de gemeente stap voor stap over te laten gaan op duurzame energiebronnen. Hoofdvraag van de 50 aanwezige bewoners was "Wat kan de gemeente Beverwijk betekenen voor zijn inwoners tijdens deze energietransitie? Ook nu is het toverwoord vanuit de gemeente weer "participatie".

De wethouder riep zelfs "We gaan het samen doen" en gesprekken met inwoners zijn daarbij van groot belang. Positief was dan ook dat er aan het einde van de avond 15 mensen zich opgaven voor de klankbordgroep. Sinds de zomer van 2018 heeft de gemeente dus onderzoek gedaan naar de technische kansen en uitdagingen om in Beverwijk woningen geleidelijk aardgasvrij te maken. Het resultaat van deze verkenning is, op woensdag 13 februari 2019, gedeeld met raadsleden en de klankbordgroep. De conclusie van de verkenning loog er niet om.

De gemeente Beverwijk hecht groot belang in het creëren van draagvlak: "we gaan het namelijk samen doen". Bijeenkomsten met raden en de inzet van een klankbordgroep dragen hieraan bij. De inwoners van de gemeente zullen komende maanden steeds meer horen en zien van de energietransitie. Toen werd het helaas stil. 12 december j.l. tijdens een raadscommissie, dus niet de gehele raad was aanwezig, kregen de wel aanwezige raadsleden de presentatie, "TransitieVisie Warmte". TVW is een oplossingsrichting voor de wijken waarvan de transitie voor 2030 gepland is. TVW dient samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden voor 2021 tot stand gebracht te zijn. Uit de TVW komt een "Wijkuitvoeringsplan"( start 2022) die alle partijen houvast geeft voor de planning. Na afloop van de presentatie was er veel teleurstelling en verwarring. Anderhalf jaar verder en nog geen informatie voor de burger. De grote vraag werd immers ook niet beantwoord. Deze blijft nog steeds hetzelfde als die ik een jaar geleden stelde, namelijk "wie op gaat draaien voor de kosten van deze energietransitie"?

De energietransitie vraagt nadrukkelijker dan voorheen om samenwerking en samen keuzes maken. Jammer is het dan ook dat vanuit de gemeente geen duidelijkheid wordt gegeven wie de burger nu gaat inlichten, hoe en wanneer. Zelfs op de gemeentesite van de gemeente Beverwijk staat geen enkele informatie omtrent de energietransitie. Ook de lokale media worden hier niet voor benut. Hoezo de burger erbij betrekken? Hoezo samen doen? Makkelijk werd er wel gesproken over krediet tijdens deze verkenning. Subsidie hier lening daar.

Maar wat als je nu niet wilt of kan lenen? Of een woning huurt en het renovatieproject kan niet starten omdat niet 70% van de huurders akkoord is? Hoe dan verder? Er dient open en duidelijk naar de bewoners toe gecommuniceerd te worden. Het ontbreekt nu vanuit de gemeente aan visie en daadkracht.

Gemeente laat zien waar je staat en betrek je inwoners bij de RES. De bewoner wil cq moet zich namelijk voor kunnen bereiden. Dus gemeente, schuif het niet voor je uit! Toon Leiderschap en neem je burgers mee! Anders pleit ik niet alleen voor een wethouder Buurten en Eenzaamheid, maar ook voor een wethouder Energietransitie.

Mendes Stengs Raadslid Vrij!

Meer berichten