Tekening van de dijkversterking bij het sluizencomplex.
Tekening van de dijkversterking bij het sluizencomplex. ((Foto: Aangeleverd))

Dijkversterking sluizencomplex ter inzage

REGIO - Tot en met 27 juni ligt het ontwerpprojectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden ter inzage. In dit plan staat hoe Rijkswaterstaat op het sluizencomplex IJmuiden de dijken in de komende jaren wil versterken.

Om het achterland ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen is het nodig om de dijken van het sluizencomplex in IJmuiden op drie locaties te versterken. Het betreft dijkvakken op het Zuidersluiseiland, het Noordersluiseiland en van de Tatahaven (Hoogovenhaven) Zuid. Onderzoek heeft aangetoond dat bekleding van de dijken op het sluizencomplex niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen. Ook is de hoogte op twee locaties onvoldoende, gelet op toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van de golven. Rijkswaterstaat houdt bij de oplossing voor de versterking rekening met de landschappelijke kenmerken en waarden die aanwezig zijn op de sluiseilanden. Het huidige groene karakter van de dijken blijft daarbij ook in de nieuwe situatie behouden. Daar waar mogelijk wordt ook de recreatieve functie versterkt. De realisatie van de dijkversterking staat gepland in de periode 2020-2024. Alle documenten van het ontwerpprojectplan staan vanaf heden op www.platformparticipatie.nl/dijkversterkingijmuiden. Ook is het mogelijk de plannen tijdens de reguliere openingstijden in te zien bij Rijkswaterstaat aan De Wetstraat 1 in IJmuiden of bij het Noord-Hollands Archief, aan de Kleine Houtweg 18 in Haarlem. Gedurende de periode van de terinzagelegging is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij het definitief maken van het projectplan Waterwet. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zullen vervolgens in één besluit het projectplan goedkeuren en een besluit nemen over de m.e.r.-beoordeling. Tegen dit besluit van de provincie kan dan binnen zes weken na terinzagelegging beroep worden ingediend bij de Raad van State.

De dijkversterking op het sluizencomplex is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Rijkswaterstaat en de waterschappen voeren in het HWBP maatregelen uit om de primaire waterkeringen in Nederland aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst.

Meer berichten