Verdere bouw natuurgebied Pasgeld voorlopig op laag pitje

Nieuws
V.l.n.r. Gemeente Rijswijk, projectontwikkelaar en afvaardiging Natuurlijk Delfland in zaal Raad van State.
V.l.n.r. Gemeente Rijswijk, projectontwikkelaar en afvaardiging Natuurlijk Delfland in zaal Raad van State. (Foto: Natuurlijk Delfland)

Rijswijk groeit flink qua bewonersaantal, dus moeten er de komende jaren veel nieuwe woningen verrijzen. Ook in het gebied Pasgeld rukt de verstedelijking op. Tegen het zere been van een groot deel van de bewoners. Het doel van de stichting Pasgeld Natuurlijk en Natuurlijk Delfland is zoveel mogelijk groen te behouden tussen Den Haag en Delft. Inmiddels is er een eerste zaak geweest bij de Raad van State.

Door: Frans Limbertie

Via een videocall hebben we verbinding met drie direct betrokkenen: Ernst Hoyer, Annelien de Leur en Elly Koole. Met die laatste spraken wij eerder in oktober vorig jaar, waarin zij samen met mede bewoner Ben Mulder al aangaf met gemengde gevoelens te kijken naar de plannen van de gemeente Rijswijk om tussen de Lange Kleiweg en het spoor duizend nieuwe woningen te bouwen. Volgens Mulder en Koole wordt er met elfhonderd nieuwe woningen in Pasgeld “twee keer zo veel gebouwd als is afgesproken en komt er op deze manier van natuurinclusiviteit en biodiversiteit helemaal niets terecht.” Werkgroep Pasgeld en Natuurlijk Delfland voelen zich samen sterk verenigd. De crowdfundactie die vorig jaar werd opgestart, mag gerust geslaagd genoemd worden. Met een paar gulle donaties was het mogelijk een juridische procedure te starten. “In het bestuursrecht heet dit een verzoek om een voorlopige voorziening”, geeft Annelien de Leur aan, die als juridisch adviseur betrokken is bij Natuurlijk Delfland. Zij vertelt dat zo’n verzoek betekent dat het veel spoed kent en dat zoiets eigenlijk onmiddellijk moet stoppen en je beslist niet kunt wachten tot de hele beroepszaak in een bodemprocedure is behandeld. Natuurlijk Delfland en Pasgeld Natuurlijk zijn van mening dat uitvoering van het Bestemmingsplan Pasgeld West onomkeerbare schade toebrengt aan natuurwaarden en bestaande woningen. Om die reden is dit verzoek om een voorlopige voorziening ook ingediend. “Doel is om werkzaamheden die leiden tot die onomkeerbare schade aan woningen, voornamelijk wateroverlast, te voorkomen”, stelt Ernst Hoyer, lid van de Werkgroep Pasgeld vast.

Spoedeisende belangen

“Wij vinden dat hiermee op een paar punten spoedeisende belangen zijn gemoeid en dat het bestemmingsplan niet in werking mag treden. Daarom ook hebben we als twee stichtingen de zogenaamde Vovo ingediend”, aldus De Leur, die verder nog aanvult dat wanneer eenmaal met een bestemmingsplan is ingestemd door de gemeenteraad en de groepstermijn van zes weken is verstreken, het plan gewoon in werking gaat, en op basis daarvan je vergunningen kunt afgeven aan de bouwers. Met een verzoek om een voorlopige voorziening, gaat het plan echter niet in werking. Het vorige bestemmingsplan is dan weer van kracht. Als zo’n verzoek wordt toegewezen, geldt dan hetzelfde.”

Beschermde ransuil

Een van de spoedeisende punten bij onmiddellijke bouw is ook de stikstofuitstoot. “Daarnaast is ook het zwaar beschermde nest van de ransuil, op grond van de Wet Natuurbescherming (WNB) en Europese vogelrichtlijn voor ons van belang”, aldus De Leur. “Aan de rand van volkstuin De Schoffel, tussen het noorden en het zuiden bij de Lange Kleiweg, zit een ransuilpaartje. Wanneer daar wordt gebouwd, ga je zo’n nest meteen verstoren. Verder vinden Natuurlijk Delfland en Stichting Pasgeld Natuurlijk dat het in het geval van Pasgeld West onrechtmatig is om zonder ontheffing van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan de slag te gaan met de werkzaamheden. De onrechtmatigheid als gevolg van het ontbreken van die ontheffing, geeft ook een spoedeisend belang. Op zich heeft de gemeente Rijswijk toegezegd dit pas na het broedseizoen te willen gaan doen. Dan zou je wellicht kunnen stellen: wat is het spoedeisende belang hierachter? De gemeente gaat dan wel aan de slag aan de zuidkant, wat tevens het foerageergebied van de ransuil is. Gevolg is dat de ransuil geen muizen meer kan vinden om op te eten.” Ernst Hoyer van Werkgroep Pasgeld deelt samen met Natuurlijk Delfland de zorgen over een onleefbaar gebied voor natuur en milieu en zegt: “Er zijn ook meerdere beroepschriften aangetekend tegen de gemeente. Een beroepsprocedure kan jaren duren. In die tijd kan de gemeente het risico nemen om alvast te gaan bouwen. Over een jaar kan de Raad van State dit afkeuren, maar dan is de schade in het gebied al toegebracht.”

Vervallen

De advocaat van Ontwikkelingscombinatie Harnaschpolder C.V. h.o.d.n. Ontwikkelingscombinatie Pasgeld stelde voor om met de werkzaamheden te wachten, totdat uitspraak is gedaan in de bodemprocedure van de beroepszaak. Ter zitting ging de gemeente akkoord met dit voorstel. Daarmee kwam het spoedeisend belang van Natuurlijk Delfland en Pasgeld Natuurlijk te vervallen. Toch zijn zij blij met dit resultaat. Er is nu namelijk tijd om samen met de gemeente te onderzoeken hoe de schadelijke gevolgen van het bestemmingsplan zoveel mogelijk kunnen worden beperkt .