Provinciale Statenverkiezingen ook in Uitgeest over plaatselijke natuur en bomen

Algemeen
Provinciale Statenverkiezingen ook over natuur en bomen NH.
Provinciale Statenverkiezingen ook over natuur en bomen NH. (Foto: aangeleverd)

UITGEEST - Hoe staan politieke partijen tegenover de natuur en bomen? BoerBurgerBeweging wil net als Namens Noord-Hollanders vernietiging kapbeleid provincie en Partij voor de Dieren is tegen bomenkap.

door Kees de Bakker

Als we de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Provinciale Statenverkiezingen doornemen voor een persoonlijk stemadvies komen we steeds een pleidooi tegen voor biodiversiteit, de vraag of de 24 Natura 2000-gebieden wel gehandhaafd moeten blijven of herzien en een pleidooi voor meer bos, de ChristenUnie heeft het zelfs over 360 hectare aan bomen bij planten. Waarom dan de huidige bomenkap nog tolereren, vraag je je in gemoede af. Het accent ligt op de ingezonden partijprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen. Waterschapsverkiezingen slaan we over.

Vernietig beleid provincie kap bomen in de kuststreek

De BoerBurgerBeweging (lijst 20) met lijstaanvoerder Ingrid de Sain zegt in hoofdstuk 5 ‘Gezonde bodem, planten en dieren en gezonde boeren’ dat er te veel N2000-gebieden zijn, een aantal moet worden geschrapt en beoordeeld aan de hand van waarnemingen, bodemanalyse en metingen. BBB bekritiseert dat de provincie overweegt meerdere bossen – vele voetbalvelden groot – te kappen in de natuurgebieden, zoals in de Schoorlse Duinen, ‘onder de noemer van natuurherstel’. De bomen staan er meer dan 100 jaar en zijn geplant om de bewoners te beschermen tegen de wind en het zand. De bossen, die stikstof opnemen, wil men laten vervangen door stuifduinen. Die veelal de dorpen in stuiven, hinderlijk zijn voor bewoners en fietsers. ‘Gezien de huidige klimaatproblemen is het kappen van bossen een totaal onlogische keuze. Bomen zijn van groot belang en moeten worden behouden. Temeer omdat deze bomen CO2 opnemen. BBB Noord-Holland vindt dat de provincie haar beleid moet aanpassen.’ Als speerpunt heeft de partij opgenomen: vernietiging van het beleid van de provincie wat betreft de voorgenomen kap van de bossen in de kuststreek.’

Houtbouw dubbel nut (?)

Het CDA (lijst 6) van lijsttrekker Dennis Heijnen (op 13 maart in Bergen met Hugo de Jonge) rept nauwelijks over natuur en bomenkap. Wel over een 100% schoon Tata Steel. En over de aanplant van bomen langs provinciale wegen. Het CDA wil ook bouwen met hout stimuleren. Waar komt dat hout vandaan? Hopelijk niet van onze bomen. De partij denkt slim te zijn door te stellen: bouwen met hout heeft dubbel nut. Productie van beton wordt voorkomen er wordt met houtbouw CO2 opgeslagen. Houtbouw kan de komende jaren ook financieel aantrekkelijker worden, zegt ‘Minder ik, meer wij,’ aldus het CDA-programma. Bezoek aan de duinen toonde verbijstering over kap.

360 hectare bos

In hoofdstuk 4 ‘Behoud & herstel van de natuur’ van de ChristenUnie (lijst 10) staat, dat de provincie met de landelijke Bossenstrategie voor een impuls kan zorgen door maar liefst 360 hectare bos, vooral binnen het Nationaal Natuurwerk (NNN) bij te planten, waar die moeten komen, zegt de ChristenUnie niet. Meer bos is volgens de partij nodig voor de biodiversiteit en voor het vastleggen van CO2. Maar let wel: met inheemse bomen. Onze Europese (uitheems genoemde) Oostenrijkse en Corsicaanse dennen worden nog steeds als exoten gezien en zijn dus niet gewenst, alsof ze op een dodenlijst staan, en merkwaardigerwijze geen eigen habitat hebben en onder duinbos vallen. 

Degelijk beheer natuur

In hoofdstuk 5 Energie, Natuur, Landbouw & Visserij zegt Forum voor Democratie (lijst 1) zich in te zetten voor behoud van het landschap en een degelijk beheer van onze natuur. Wat dat is wordt niet omschreven. Wel komt de partij op voor de boeren ‘die ons bovendien van eten voorzien’. Geen woord over bomenkap of aanplant van nieuwe bomen.

Herziening Natura-2000 status natuurgebieden

JA 21 (lijst 17) houdt een pleidooi om de Natura 2000-status van natuurgebieden te herzien en het natuurbeleid op concrete waarnemingen te baseren in plaats van rekenmodellen. Ook geen woord over bomen en bomenkap of aanplanten bos. Statenlid Gerard Köhler uit Bergen heeft de Duinstichting altijd gesteund, hij is nu lijstduwer op plaats 20 en ambieert gedeputeerde voor natuur te worden, maar dat hangt af van coalitie-onderhandelingen.

PVV

De PVV (lijst 8) wil het biodiversiteitsbeleid, NNN en Natura 2000 op pauze zetten en wil behoud en onderhoud van recreatie- en natuurgebieden. De PvdA (lijst 5) wil een provinciaal bomenplan onder het motto ’bomen koelen af en nemen CO2 op’. Voor iedere gekapte boom komen er twee terug.

Boom-weg-boom-terug

In het SP-programma (lijst 9) mogen windturbines waar ze geen overlast veroorzaken en wil de partij vasthouden aan het principe ‘boom weg-boom terug’, waarbij het totale kroonvolume minimaal gelijk blijft, ten gunste van de biodiversiteit. Geen pleidooi tegen de bomenkap. Al heeft Statenlid Remine Alberts het altijd voor de bomen opgenomen, waarom niet meer? 

Kappen met kappen

De Partij voor de Ouderen doet niet mee aan de verkiezingen, maar ondersteunt de doelstelling van de Duinstichting. De Partij voor de Dieren (lijst 7) wil de biodiversiteit vergroten en bomen beschermen. Ze filteren de lucht die door de industrie en verkeer worden vervuild. En er is de natuurlijke opslag van CO2. De partij wil kappen met kappen. ‘Bomen mogen niet langer zonder zwaarwegende redenen sneuvelen. Bomen die naar aanleiding van eerdere kap worden herplant, worden niet meegeteld als aanplant van nieuwe bomen. Ook moet de provincie stoppen met verbranden van biomassa, waartoe partijgenoot Frans Timmermans helaas het kortzichtige Europese parlement toebereid vond en waardoor gezonde bomen in Europa moeten sneuvelen. Ruime 8 1/2. D66 (lijst 4) wil dat het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in 2027 gereedkomt en noemt de binnenduinrand belangrijk voor natuurontwikkeling, vindt de aanpak van stikstof van belang om die bij de bron aan te pakken. De partij is net als de anderen voorstander van extra stimulansen voor biodiversiteit. Veel over waterkwantiteit en waterveiligheid. Geen letter over bossen, wel een groener Tata Steel. Ook geen handreiking naar initiatief raadslid Alexandra Otto voor uitstel bomenkap Bergen aan Zee.

Geen woord over de bossen

GroenLinks (lijst 2) rept in hoofdstuk 3 over de 24 Natura 2000-gebieden in Noord-Holland, aangewezen vanwege ‘de waardevolle habitats en de bijzondere planten- en diersoorten die hier voorkomen. Net als in diverse andere programma’s ook weer iets over veenweidengebieden, maar geen woord over de bossen in de Schoorlse Duinen of Noordhollands Duinreservaat. De reden is vermoedelijk dat GroenLinks te veel heeft gemarchandeerd met de door VVD overheerste coalitie in Gedeputeerde Staten en dus akkoord moet gaan met de kap in Bergen aan Zee.

Fiets- en vaarroutes (door)ontwikkelen

Tata Steel moet in de toekomst schoner en gezonder worden, vindt de VVD (lijst 3). En wil fiets-, vaar- en wandelroutes (door)ontwikkelen. Even vergeten dat het Europese fietspad, dat vanaf Spanje naar Noorwegen leidt hinderlijk wordt gehandicapt door de zandverstuivingen bij Bergen aan Zee, iets wat na de kap van 13.000 dennen aan het Lange Vlak nog verergerd kan worden als de dynamiek van de wind gaat overheersen en stuivend zand domineert. Juist VVD-lijsttrekker Esther Rommel wil de kap van dit bos doorzetten, ondanks afspraken met de Duinstichting die vindt dat deze kap totaal onnodig is. Zou met de kap een vermindering aan stikstof behaald worden ten koste van de bomen om zo meer bouw te kunnen realiseren? 

Alles wat de VVD wil bereiken in de natuur wil de VVD laten controleren door ecologen (geen erkend beroep, iedereen kan ecoloog worden, ook u en ik). Het zijn juist de ecologen die het landschap willen ontdoen van dennenbossen, zoals in de Schoorlse Duinen. Ook de VVD haalt het Natuurnetwerk Nederland (NNN) van stal om bedrijfsvoering te combineren met natuurwaarden. Hierin is de provincie terughoudend. Waren ze maar als in Zuid-Holland, daar wordt de kap 354 bomen verboden door de provincie o.a. ‘omdat het bos een groot openbaar belang heeft en het kappen staat op gespannen voet met het beleid van de provincie.’ 

Geen bomenkap in Bergen en Schoorl

Grethe van Geffen is vorig jaar de VVD uitgezet, maar is er sterker uitgekomen met haar eigen partij Namens Noord-Hollanders (lijst 21). Die het natuurbeleid van provincie Noord-Holland met wisselend enthousiasme bekijkt. ‘Soms overheerst de maakbaarheidsgedachte, zoals het veranderen van bos in duin. Er wordt gedaan of de natuur die in het verleden gemaakt is door mensen of door stormen ontstaan is, onaantastbaar moet zijn. Bovendien worden tientallen miljoenen gepompt in het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden zonder dat duidelijk is hoe het beheerd moet worden.’ De nieuwe partij wil net als BoerBurgerBeweging vernietiging van kapbeleid provincie in de bossen van Bergen en Schoorl, hoewel dat nog niet in het programma staat (het moet ook juridisch haalbaar zijn)

De bossen moeten beschikbaar blijven voor de bewoners en toeristen. Bossen bevatten veruit de grootste biodiversiteit en zijn belangrijk voor de samenhang van een gebied. Zet de reeds aanwezige soorten en de ook voorkomende zeldzame soorten op een lijst, zoals de zeldzame wespendief zodat deze dieren beschermd worden.

Vreemd genoeg is bijvoorbeeld kennelijk de wespendief voor provincie Noord-Holland minder belangrijk dan voor provincie Gelderland, die er een windmolenpark op de Veluwe voor aanpaste.

Grethe’s partij wil ook dat er alternatieven komen voor de productie van drinkwater, dat nu uit de duinen wordt gehaald. Mooi, ambitieus programma van een nieuwe partij, die steun verdient.

Ines Kostic – Partij voor de Dieren
Grethe van Geffen: '' Soms overheerst de maakbaarheidsgedachte.'
Ingrid de Sain wil een 'BBBetere' toekomst voor Noord-Holland.