Bloemrijk grasland bij De Koog - Uitgeest

Nieuws

REGIO - Om overlast bij dergelijke extreme buien te voorkomen, gaat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een 6,5 hectare groot gebied ten noorden van de wijk De Koog in Uitgeest inrichten voor waterberging. Ook de natuur krijgt een impuls waardoor de waterkwaliteit verbetert. Het werk start eind oktober en is in december klaar. De plannen zijn tot stand gekomen met inbreng van omwonenden en belangenorganisaties.

Het werk bestaat het uit het verbreden van de Hendriksloot en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Ook dit zorgt voor extra waterberging. De oevers krijgen een flauw talud, waardoor planten en dieren er goed gedijen en de waterkwaliteit verbetert. Met de grond die vrijkomt wordt het midden van het gebied opgehoogd. De afgraving en ophoging brengt het historisch reliëf terug en accentueert het Oer IJ-verleden in het landschap. In het gebied is onderzoek gedaan naar archeologische waarden. Op grond hiervan is bepaald waar kan worden gegraven en tot welke diepte. Bij het werk in de buurt van mogelijk interessante plekken zal een archeoloog aanwezig zijn. Omdat geen grond wordt aan- en afgevoerd, zal er geen of minimale overlast voor de omgeving zijn.
De inrichting en het toekomstig beheer zijn gericht op de ontwikkeling van een bloemrijk grasland met in het lage deel dotterbloemen en mogelijk ook de koekoeksbloem. In de hogere delen van het gebied wordt kamgrasweide voorzien met soorten als veldzuring en pinksterbloem. Om sneller bloemrijk grasland te krijgen zal in het voorjaar 2014 een maaisel van vergelijkbaar grasland over het terrein worden verspreid.
Meer informatie over het inrichtingsplan staat op hhnk.nl onder de knop ‘werk in de buurt’ bij Uitgeest- integrale inrichting nabij de Koog in Uitgeest en kijk op www.hhnk.nl/ruimtevoorwater.