Betrek de buurt als er een evenement komt

Nieuws
Indrukwekkend beeld van Noord
Indrukwekkend beeld van Noord (Foto: Hans Straeter)

NOORD - De vergadering van de stadsdeelcommissie onder voorzitterschap van Lodewijk Bleijerveld (PvdA) begon op woensdagavond 10 april met een reeks insprekers. 

Door Hans Straeter

Tijdens de vergadering werden ook enkele adviesaanvragen besproken. Als eerste Kirsten Zimmerman (Groene Basis Piraten) die een ongevraagd advies had opgesteld over de Hendrik Soeteboomstraat. 

Voor de Hendrik Soeteboomstraat zijn plannen om twee bestaande woningen te slopen om de bouw van zes nieuwe, grote woningen mogelijk te maken. Kirsten Zimmerman benoemt in haar advies verschillende nadelen die de sloop en nieuwbouw voor de omwonenden kunnen hebben. 

Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid (PvdA) was er niet van overtuigd dat het zinvol was om de gemeenteraad te voorzien van dit advies en voorzag dat er weinig mee gedaan zou worden. Hij stelde dat het inbrengen van sommige bezwaren eerder had kunnen plaatsvinden toen het onderwerp op de agenda van de stadsdeelcommissie stond. Ook Jos de Krieger (GroenLinks) gaf aan het advies niet te willen steunen. Voor zaken die mogelijk fout zouden kunnen gaan bij de bouw is de ontwikkelaar verantwoordelijk en niet de gemeente. Voor Kirsten Zimmerman zat er niet veel anders op dan het advies in te trekken. 

Visie op festivals

Een ander onderwerp dat aan de orde kwam, was de adviesaanvraag van het dagelijks bestuur inzake een visie op festivals en evenementen in Amsterdam. Een visie die vooruitloopt op het nieuwe festival- en evenementenbeleid en wat de stad daarmee wil. Daarbij speelt de vraag hoe deze veilig zijn te organiseren en wat daarvoor nodig is. 

De tekst was opgesteld door Lodewijk Bleijerveld (PvdA), Nicoline van der Torre (GroenLinks), Dylan Meijer (VVD) en Bachir Splinter (FvD). Laatstgenoemde gaf een toelichting en noemde daarbij dat de bereikbaarheid en het mobiliteitsplan heel belangrijk zijn. Daarmee samenhangend ook de parkeeroverlast. “Grote festivals horen bij Noord, mits ze natuurlijk aan de juiste eisen voldoen.”

Niet rauw op dak gaat vallen

Dennis Overweg (de Stem van Amsterdam) reageerde kritisch op het advies omdat er niets genoemd werd over de risico’s van drugs en criminaliteit. Kirsten Zimmerman sloot zich daar deels bij aan en benadrukte vanwege mogelijke overlast het belang van omwonenden en vatte dat samen met: “Betrek de buurt!” Canan Uyar (PvdA) benadrukte vooral heel voorzichtig te zijn met het aanwijzen van plekken. “Dat waar het ook terecht komt dat je rekening houdt met de bewoners en zorgt voor goede participatie zodat een evenementenplek of festival niet rauw op hun dak gaat vallen.”

Op basis van de eerder genoemde inbreng werd het advies tijdens een ingelaste pauze aangepast en vervolgens unaniem aangenomen. 

Grasweg Buiksloterham

De laatste adviesaanvraag die besproken werd, was een advies op verzoek van het dagelijks bestuur over het voorlopige ontwerp Grasweg in Buiksloterham. 

Het advies werd door Jos de Krieger (GroenLinks) opgesteld en ingeleid. “Eigenlijk ben ik heel blij met het ontwerp wat er ligt. Het is fijn hoe die buurt die al in ontwikkeling is straks ook een ontsluiting heeft die past bij het soort buurt dat het is waardoor vanzelf de snelheden meegaan.” Bij sommige parkeervakken zag het stadsdeelcommissielid nog wat mogelijkheden om deze te ‘vergroenen’ en daarnaast waren er vraagtekens bij de planning. 

De uitzoekvraag

Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid pakte beide punten op een relativerende manier op. De mogelijke vergroening van parkeervakken zou als uitzoekvraag worden meegenomen. De planning gaat (onder voorbehoud) uit van de tweede helft van 2025.

Het advies werd met overgrote meerderheid aangenomen. Alleen de vertegenwoordigers van FvD en Denk stemden tegen. Ayse Konuksever (Denk) liet na afloop van de vergadering weten niet enthousiast te zijn over de parkeermogelijkheden. Het ontwerp voor de Grasweg met meer ruimte voor fietsers, bomen en beplanting woog daar kennelijk niet tegenop.

Het Groene Veld

Bij de vergadering van de stadsdeelcommissie waren vier insprekers. Ed van Leeuwen sprak over de herontwikkeling van Het Groene Veld. Het gaat om het terrein van de voormalige Rioolwaterzuivering Amsterdam Noord en de aangrenzende Slibvelden. Het gebied ligt net buiten de ring en is tijdelijk in gebruik om in samenwerking met de buurt functies mogelijk te maken op het gebied van natuur, recreatie, sport, kunst en cultuur. Het is een kleurrijke plek geworden die begon als toevluchtsoord voor verdreven krakers van de in 2019 ontruimde ADM in het Westelijk Havengebied. Inmiddels herbergt het een restaurant, concertzaal en allerlei werkruimtes. 

Buurtbewoner Ed van Leeuwen is er een warm voorstander van en maakt dat duidelijk: “In gentrificerend Noord is het mooi dat er een plek is waar bijstandsmoeder en bakfietselite elkaar kunnen vinden in een gebied waar universele waarden er meer toe doen dan bezit en iedereen als mens wordt begroet. Of je nu in een koophuis, omgebouwde caravan of op straat woont en leeft.” Strijdlustig voegt hij hier aan toe: “Wees blij, wees trots dat we deze sociale rijkdom in ons stadsdeel hebben staan. En vecht voor het behoud hiervan.”

Vanuit de publieke tribune klinkt applaus, maar binnen de stadsdeelcommissie wordt verschillend gereageerd op het initiatief. Dennis Overweg (de Stem van Amsterdam) is daarbij het meest kritisch en heeft vooral bezwaren tegen het wonen op het terrein: “De gemeente heeft gezegd een definitieve vaste plek in Amsterdam te regelen, dus niet de plek waar jullie nu zitten. Dus er is wel degelijk een toezegging gedaan voor een vaste plek en nogmaals, ik ben groot voorstander van wat daar gecreëerd is; echt grote complimenten, maar ik ben gewoon principieel tegen wonen buiten de ring omdat daarmee het hek van de dam is.” 

Zowel Nicoline van der Torre (GroenLinks) als Canan Uyar (PvdA) hadden vragen aan de stadsdeelvoorzitter over het het in oktober aflopen van de gedoogtermijn en of er al zicht was op de beloofde vaste locatie. 

Brahim Abid (PvdA) benadrukte in zijn antwoord dat het bij het wonen op de Slibvelden om een tijdelijke gedoogsituatie gaat en dat normaal gesproken bij een besluit om ergens te kunnen wonen de gebruikelijke procedures worden gevolg. Brahim Abid wil dat het gebied gebruikt wordt voor sport, nutsvoorzieningen en cultuur. Wat betreft cultuur heeft hij grote waardering voor wat momenteel in Het Groene Veld gebeurt. “Het grote struikelpunt is de koppeling die gemaakt wordt met het gaan bewonen door de bewoners, de voormalige ADM-ers van de Slibvelden.” Hij benadrukt ook dat de culturele functie inmiddels gewaarborgd is door een huurovereenkomst, maar dat het wonen op de Slibvelden een gedoogbesluit is dat in oktober 2024 afloopt. 

Omdat nog helemaal niet duidelijk is of en wanneer het terrein gebruikt gaat worden voor sport of nutsvoorzieningern, valt er nog weinig te zeggen over het mogelijk verlengen van het gedoogde wonen op de Slibvelden. Wat er moet gebeuren met het terrein zal nog in de stadsdeelcommissie besproken worden om tot een advies te komen. Dat zal dan met een fikse uitdaging gepaard gaan om de drie functies in het gebied te kunnen combineren. 

Sixhavenpark

De tweede inspreker was Chantal Tak die zich samen met een groep omwonenden grote zorgen maakt over het ontwerp en de oplevering van het Sixhavenpark. In oktober 2023 is het laatste ontwerp besproken met de buurt en bleken er nog fouten in te zitten. Daarom zou het ontwerp aangepast worden, maar dat zou niet op een correcte manier zijn gebeurd en er waren nog diverse andere wensen waar geen gehoor aan was gegeven. 

In het traject was veel misgelopen en het riep bij Dennis Overweg de vraag op wat er nog over was van het oorspronkelijke budget van circa 1 miljoen euro. Daarvan zou inmiddels al 8,5 ton aan overheadkosten zijn uitgegeven. 

Canan Uyar (PvdA) vroeg aan de inspreker wat er nu nodig is. Chantal Tak liet weten het liefst met alle omwonenden en betrokkenen en de ontwerper en de technisch projectmanager aan tafel te gaan zitten om alsnog tot een correct ontwerp te komen waarin alle eerder gemaakte beloftes zijn verwerkt en dat dit aangepaste ontwerp vervolgens voorgelegd wordt aan de stadsdeelcommissie en dat het dan op die basis wordt uitgevoerd. 

Wijbe Langeveld (GroenLinks) stelde aan de stadsdeelvoorzitter de vraag of als er weer verder gegaan wordt met participeren en andere versies of dan niet het risico bestaat dat de laatste anderhalve ton van het budget opgaat aan projectmanagement en het opnieuw maken van schetsen. “Is het niet gewoon beter om af te wachten wat er nu voor onze neus komt en daarna met bewoners te gaan kijken of we daar nog iets aan kunnen veranderen?”

Namens stadsdeelbestuurder Yassmine el Ksaihi (D66) die niet aanwezig kon zijn, stelde Brahim Abid dat er verschillende belanghebbenden en omwonenden waren geweest met uiteenlopende wensen: “Je hebt de honden, de moestuin, de wandelaars, je hebt van alles en het is een mini-gevecht om ruimte en dat heeft dus ook gruwelijk veel capaciteit gekost.” Er waren verkeerde versies van het ontwerp geweest, maar er was nu een laatste, definitieve versie. Aan proceskosten was inderdaad veel geld opgegaan. De vraag of er nog een keer overlegd zou moeten worden, liet Brahim Abid over aan Yassmine el Ksaihi. Ook mogelijke vervolgvragen zouden door laatstgenoemde schriftelijk worden beantwoord. 

Kantoortoren

Over ontwikkelingen in het Hamerkwartier werd ook ingesproken. Daar dreigt bij het blok op de hoek van de Meeuwenlaan en de johan van Hasseltweg een 30-meter hoge kantoortoren gerealiseerd te worden. Een projectontwikkelaar maakt daarbij gebruik van het oude bestemmingsplan om deze toren te kunnen bouwen. Het doorkruist daarbij woningbouwplannen voor het gebied. 

De vraag voor omwonenden was of dit zomaar kon. Brahim Abid liet weten dat bij het projectteam nagevraagd gaat worden wat hier aan de hand is. Nagegaan wordt hoe erg de voorgestelde ontwikkeling afwijkt van wat eerder voor het Hamerkwartier was bedacht. Daarna zou nog een gesprek aangegaan kunnen worden met de projectontwikkelaar in de hoop dat dit alsnog leidt tot een betere oplossing. 

Laadstation

Als laatste sprak de heer van der Schoot over het laadstation voor de elektrische IJ-ponten in de omgeving van de IJ-tunnel en Adelaarsweg en de daarbij te verwachten geluidshinder. Omdat daar al sprake is van geluidshinder, zou het laadstation daar niet nog eens bij moeten komen. In reactie op de inspreker en vragen uit de stadsdeelcommissie meldde stadsdeelvoorzitter Brahim Abid dat er heel zorgvuldig naar alternatieve locaties was gezocht, maar dat het om allerlei technische redenen uiteindelijk een locatie in de omgeving van het Sixhavenpark wordt. Een vergunning voor de bouw was nog niet verstrekt en wat dit betekent voor eventuele participatie moest nagevraagd worden. 

Vragen

Tijdens de vergadering kwamen ook vragen aan de orde die stadsdeelcommissieleden aan het dagelijks bestuur hadden gesteld. Lodewijk Bleijerveld kwam met vragen over de sluiting van het Dierendok. Het schriftelijke antwoord dat hierop gegeven werd door stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk (GroenLinks) kwam min of meer overeen met wat zorgorganisatie Cordaan al eerder naar buiten had gebracht. 

De vragen over het Sixhavenpark van Kirsten Zimmerman waren tijdens de vergadering al aan de orde geweest. Omtrent de voorgenomen uitbreiding van chemische bedrijf Ketjen en de daarmee gepaard gaande risico’s en overlast waren vragen gesteld door Canan Uyar en Lodewijk Bleijerveld. In een artikel over wat er speelt rond Ketjen binnenkort meer hierover. 

Wat is er nog over van oorspronkelijke budget van circa 1 miljoen euro
Het Groene Veld
Het gedoogde wonen op de Slibvelden
Eetcafé ADM Noord op Het Groene Veld