Zorgen over prestatieafspraken sociale woningbouw en woonomstandigheden

Politiek
Afbeelding
Foto: Adobe Stock

HOORN - Raadsleden Lisa Klinkenberg (Hoorn Open & Eerlijk), Chris de Meij (Hart van Hoorn) en Marieke Rijk (Fractie Tonnaer) van de gemeente Hoorn hebben een reeks kritische vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders betreffende de terugblik op de prestatieafspraken van 2023. Ze zijn vooral bezorgd over langdurige problemen zoals schimmel in woningen, te lange wachtlijsten voor betaalbare huizen, en het gebrek aan duidelijke informatie over de geboekte vooruitgang.

Lisa Klinkenberg benadrukt de noodzaak voor duidelijkheid: “De brief vermeldt dat alle afspraken zijn gemonitord, maar ze zijn niet overzichtelijk weergegeven. Als gemeenteraad hebben we duidelijkheid nodig over welke doelen zijn behaald en welke niet, en waarom. Dit is cruciaal om onze verantwoordelijkheden naar de burgers toe te kunnen nakomen. Er is momenteel een rekenkameronderzoek gaande over het woonbeleid in Hoorn en we kijken uit naar de conclusies en aanbevelingen daarvan. Maar de terugblik over jaarschijf 2023 riep zoveel vragen op dat we besloten hebben om aan het college nu toch meer duidelijkheid te vragen.” Zo willen de raadsleden weten welke afspraken er in 2024 zijn bijgekomen en hoe realistisch het is dat deze worden gerealiseerd. Maar ook: hoeveel woningen moeten er nog gerealiseerd worden om op de gewenste tienduizend woningen te komen? En hoeveel woningen zijn in 2023 verduurzaamd en gereed gemaakt voor het warmtenet? Verder willen de fracties weten of het klopt dat bewoners op 1 juli een huurverhoging krijgen van 5,4 procent. 

Chris de Meij spreekt zijn bezorgdheid uit over de aanpak van schimmelwoningen, een kwestie die veel inwoners treft: “De problematiek rond schimmelwoningen moet met prioriteit worden behandeld. Het ontbreken van een duidelijke aanpak in de terugblikbrief is alarmerend. Onze inwoners verdienen een gezonde leefomgeving.” De raadsleden vragen het college onder meer waarom de aanpak tegen schimmelwoningen niet is opgenomen in die terugblikbrief. En ook: is het college bereid om zich in te spannen om de bekendheid van huurdersvereniging De Boog te vergroten, zodat huurders beter de weg weten bij een klacht over hun huurwoning.

De raadsleden wachten nu op de reacties van het college en benadrukken het belang van transparantie en actie om de leefomstandigheden van de huidige en toekomstige huurders van Hoorn te verbeteren.