Stemhulp Gemeenteraadsverkiezingen Westland 2022: Verkeer en vervoer

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Archief)

Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen in Westland plaats. Geen idee op wie je moet stemmen? Wij laten de komende weken de deelnemende partijen aan het woord over verschillende onderwerpen. Deze keer: verkeer en vervoer.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

PvdA Westland

PvdA Westland pleit al 10 jaar voor het beter ontsluiten van Westland. Voor het ontlasten en verbreden van de belangrijkste wegen. Ontlasten door veel van het woon-werkverkeer van de weg te halen. Door meer en betere fietspaden. Door een sneltramverbinding door Westland tussen Rotterdam en Den Haag die eindelijk ook door de andere fracties wordt gedeeld. Door kleine busjes die alle kernen bedienen. Verbreden van ontsluitingsroutes zoals de Veilingroute (N222), de Wippolderlaan (N211), de Burgemeester Elsenweg (N213) tot aan de Rolpaal en de Burgemeester van der Goeslaan (N223). Betere ontsluiting door de Blankenburgertunnel en eventueel de Oranjetunnel. Veel van deze wegen zijn provinciaal of van het Rijk. Goede samenwerking met PvdA fracties bij andere gemeenten (MRDH), bij de provincie Zuid Holland en in de Eerste en Tweede Kamer helpen daarbij.

GemeenteBelang Westland

GBW vindt het belangrijk dat de inwoners van Westland zich vlot, prettig en veilig door Westland kunnen bewegen. Daarom werken we aan goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en OV. De straten en wijken in Westland, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, richten we veilig in. Dat doen we in samenwerking met politie, ouders en buurtbewoners. Ook zorgen we voor voldoende recreatieve fiets- en wandelpaden. In de winkelcentra en op andere drukke plekken in Westland zorgen we voor genoeg (bewaakte) fietsenstallingen. Eigentijdse initiatieven als deelauto’s, deelfietsen en elektrische (snel) bussen worden gestimuleerd.

Het OV in Westland is vooral belangrijk voor mensen die slecht te been zijn. Daarom willen we dat er kleinere bussen in Westland komen die niet langs maar door de dorpen rijden. Ook vinden we een snelle busverbinding met de buursteden belangrijk.

GroenLinks Westland

GroenLinks kiest voor duurzaam vervoer en ontlasting van het wegennet door alternatieve vervoersvormen te stimuleren.

GroenLinks zet in op het verbeteren van het fietsnetwerk met goede aansluitingen op het openbaar vervoer. GroenLinks is voor de komst van een lightrail verbinding met Den Haag en Rotterdam, en wil ook de busverbindingen tussen de kernen onderling en met de omliggende plaatsen verbeteren.

Het gebruik van elektrische voertuigen neemt toe, en dat is een goed teken. GroenLinks wil dit verder stimuleren door veel meer oplaadpunten te creëren, zowel voor elektrische auto’s als voor e-bikes.

In Westland rijden relatief veel vrachtwagens, die zullen in de toekomst ook steeds duurzamer moeten worden. GroenLinks wil die ontwikkeling niet afwachten maar voorop lopen met een pilot voor elektrische vrachtwagens.

LPF Westland

In nagenoeg alle kernen in Westland wordt veel te hard gereden. LPF Westland pleit voor diverse snelheidsbeperkende verkeersmaatregelen zoals rotondes. De parkeerdruk in de dorpscentra is groot. Uitbreiding van de parkeerruimte op maaiveld gaat ten koste van wonen of groen. De oplossing voor het parkeerprobleem moet dus veel meer gezocht worden op daken of ondergronds. Daarnaast is goede handhaving van blauwe zones van groot belang voor winkelend publiek. Het toegenomen aantal elektrische auto’s vraagt om aanleg van meer laadpalen. Wel dient er te worden gekeken naar de haalbaarheid van het elektriciteitsnetwerk en andere mogelijke gevolgen. Om het OV te laten winnen aan populariteit moeten de snelle verbindingen naar Delft, Den Haag en Rotterdam nog verder verbeteren. Ook moeten we blijven aandringen op een lightrail verbinding. De aanleg mag echter niet ten koste gaan van duurzaam glas!

Westland Verstandig 

30 km per uur op wegen in groot deel Westland / betere en veiligere fietspaden in Westland. Belangrijk is wel handhaving. Veel meer doen aan ontoereikende wegenstructuur in Westland: veel te druk, te snel, onveilig, geluidsoverlast. Wel huizen bouwen, maar de wegenstructuur niet aanpassen. Dat moet echt veranderen vindt Westland Verstandig. Bij alle woonwijken 2 uitgangen! 

Niet alleen woorden maar daden en daar is Westland Verstandig van! 

Openbaar vervoer blijft problematisch. Beter openbaar vervoer op maat met kleinere busjes tussen de dorpen en veel betere aansluitingen naar Den Haag / Rotterdam. Op korte termijn Lightrail. In Den Haag / Rotterdam is dat wel goed geregeld. Waarom Westland niet. De komende 4 jaar wel aanpakken.

ChristenUnie-SGP Westland

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is noodzakelijk om samen te kunnen leven en werken. Elke morgen is het lastig om het Westland in en uit te komen. De gemeente dient, in overleg met het Rijk en de provincie, te kijken hoe de ontsluiting van Westland en van de kernen verbeterd kan worden. Veiligheid op straat wordt bevorderd door wegen veilig in te richten. Speciale aandacht voor veilige school-thuisroutes vinden wij belangrijk. Een goede registratie van ongevallen is gewenst, zodat plekken waar veel ongevallen plaatsvinden aangepakt kunnen worden.

Tussen de elf kernen van het Westland is een goed functionerend en betaalbaar openbaarvervoersnet noodzakelijk. We zijn voorstander van ‘snelbus’ verbindingen tussen de kernen van Westland en de omliggende steden. De fiets is een belangrijk vervoermiddel: gezond en milieuvriendelijk. Het aanleggen van zogenoemde ‘snelfietspaden’ naar bijvoorbeeld Den Haag verdient prioriteit.

D66 Westand

Goede bereikbaarheid is van groot belang, niet alleen voor de tuinbouw, maar ook voor werk, school en recreatie. D66 wil snelle hoogwaardige busverbindingen naar omliggende steden via vrije banen, die op termijn het tracé voor de lightrail worden. D66 zet in op goede afstemming bij overstappen van bus op tram en trein, kleinschalig (Plusbus) en nachtelijk ov. D66 investeert in meer (snel)fietsverbindingen, verbeterde fietspaden en voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen. Deelfietsen en -scooters worden toegelaten om autogebruik te ontmoedigen. Voor een verbeterde veiligheid en leefbaarheid wordt 30 km/uur de standaard binnen de bebouwde kom. In dorpscentra is de auto te gast en laten we wandelaars en fietsers voorgaan. Om de overstap op elektrische auto’s te stimuleren krijgt 20% van de openbare parkeerplekken een oplaadvoorziening. De gemeente investeert mee in oplossingen om het goederenvervoer te verduurzamen.

CDA Westland

CDA Westland vindt dat de grote bedrijvigheid en de groeiende bevolking in Westland een goed wegennet en hoogwaardig openbaar vervoer vereisen. Een verbeterd en bereikbaar OV en een efficiënt ingericht wegenplan met de kortste routes kan ook bijdragen aan het oplossen van de klimaatopgave. Het CDA heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet op dit onderwerp, zoals voor het OV in coronatijd, een lightrail en het oplossen van diverse verkeersknelpunten. Het CDA gaat de komende vier jaar voor:

1. Een goed en fijnmazig wegennetwerk en OV, waaronder de lightrail. 2. Comfortabele fietspaden tussen woon- en werkgebieden. 3. Nieuwbouwwijken goed ontsluiten met meer dan één toegangsweg. 4. Goede bereikbaarheid voor mensen met een beperking. 5. Oplaadpunten voor elektrische auto’s in overleg met de bewoners. 6. Aandacht voor verkeersdeelnemers zoals schoolkinderen, senioren en mensen met een beperking.

Forum voor Democratie Westland 

FVD Westland wil:

- Fors investeren in wegen, openbaar vervoer en inzetten op een fijnmazig OV-netwerk; alle dorpen en woonkernen moeten goed bereikbaar zijn;

- Inwoners laten meebeslissen over het OV-netwerk; onderzoek naar de mogelijkheid om openbaar vervoer 24/7 te laten rijden;

- Betere busverbinding met sommige voorzieningen net buiten de streek, zoals het winkelcentrum in Maassluis;

- De verkeerssituatie uit alle wijken en dorpen doorlichten om mogelijk gevaarlijke situaties te verhelpen;

- Investeren in voldoende parkeergelegenheid om dorpscentra goed bereikbaar te houden;

- Geen nodeloze investeringen in laadpunten voor elektrische auto’s; rijden op fossiele brandstof moet de norm blijven;

- Wijken met veel ouderen en mindervaliden voorzien van een goede verbinding met OV en/of buurtbussen;

VVD Westland

We willen ‘s ochtends allemaal zo snel en comfortabel mogelijk op ons werk zijn. Ook voor de Westlandse ondernemer is het van groot belang dat medewerkers niet in de file staan. En dat de versproducten op tijd op hun bestemming zijn. Een goede bereikbaarheid is voor zowel economie als inwoners essentieel. De afgelopen jaren heeft de Westlandse VVD veel bereikt op dat gebied. De aansluiting op het rijkswegennet is sterk verbeterd en hierdoor rijd je vanuit Westland sneller van A naar B. Ook de komende jaren zullen we ons inzetten voor een verbeterd wegennet goede parkeervoorziening en de doorstroming van het verkeer op hoofdwegen. Voor goede verbindingen met de regio is meer nodig dan wegen. De VVD zet daarom ook in op verdere ontwikkeling van een hoogwaardig OV (binnen 40 minuten op Den Haag CS, Station Delft enz). Ook maakt de VVD zich hard voor zogeheten ‘fietssnelwegen’ richting de voor Westland belangrijke locaties.