Woningbouw in Oostzaan krijgt rake boosterprik

Nieuws
Het project Manhoef.
Het project Manhoef. (Foto: Barbara van Wijk)

door Barbara van Wijk

OOSTZAAN - Dat de woningnood in Oostzaan hoog is, daarvan zal niemand opkijken. Dat er door verschillende oorzaken flinke vertraging in de voortgang van de woningbouw is ontstaan, moge ook alom bekend zijn. Maar dat er in de tussentijd achter de schermen hard gewerkt is om toch een aantal nieuwbouwplannen te kunnen realiseren, is zeker niet alom bekend. Vandaar dat wethouder Volkshuisvesting, Rosemarijn Dral, blij is dat zij nu volledige openheid van zaken kan geven. “Bouwplannen vergen veel voorbereidingstijd en helaas hebben wij in heel veel gevallen sterke tegenwind gehad van de kant van de provincie. Maar na talloze zware besprekingen en onderhandelingen gingen er uiteindelijk veel seinen op groen en kan er nu gewerkt gaan worden aan de verwezenlijking van de bouwplannen.“ 

De woningbouw lijkt opeens een rake boosterprik te hebben gehad. Een flink aantal projecten wordt zo spoedig mogelijk ter hand genomen, in de hoop dat de geplande woningen nog voor het eind van het jaar kunnen worden betrokken. Hieronder een overzicht van de bouwplannen, waarvan sommige in vergevorderd stadium zijn en andere nog in de voorbereidingsfase. 

Dr. Boomstraat

Dr. Boomstraat. Nog niet zo lang geleden zijn hier drieëndertig sociale huurappartementen van de WOV opgeleverd, bestemd voor ouderen. 

Nabij dorpshuis De Bres, bij de voetbalkooi, gaat dit jaar de bouw van start van tien kleinere huizen speciaal voor starters en jongeren. De grond voor deze huizen wordt gesaneerd en aan de WOV verkocht. Die heeft vergunningen voor de bouw van deze tien huizen aangevraagd. Naar verwachting zijn deze huizen voor het eind van het jaar gereed. 

Project Manhoef, aan de Kerkbuurt – het project, ook van de WOV, waarvoor de provincie behoorlijk veel drempels opwierp, maar waarvoor nu groen licht is gegeven. De plannen zijn nog niet geheel uitgewerkt. Vooralsnog gaat het om twaalf appartementen in de sociale huursector. 

Terrein Cor Voet

Op het voormalige terrein van Cor Voet in de Noord mocht aanvankelijk niet gebouwd worden gebouwd van de provincie. Maar mede door het ontwerp van dit plan, dat verrassend goed past in het landschap, is ze overstag gegaan. Het plan sluit zo mooi aan aan het landschap omdat een groot deel van het terrein wordt teruggegeven aan de natuur. Ook de redelijk strenge eisen van duurzaam bouwen, en het feit dat het hier ging om het verplaatsen van een bedrijf met circa zeventig merendeels Oostzaanse medewerkers, werkten in positieve zin. Dit bedrijf moet levensvatbaar blijven, en de buurt zou verlost worden van het vele zware vrachtverkeer over de smalle weg… Al deze argumenten gaven mede de doorslag dat hier nu ook mag worden gebouwd, namelijk zevenentwintig huizen, waarvan vier sociale koopwoningen. Voor dit project stonden maar liefst twaalfhonderd mensen ingeschreven. Voor alle projecten geldt dat Oostzaanse ingezetenen waar mogelijk voorrang hebben. Alle huizen waren al verdeeld toen de tekeningen nog maar net klaar waren. “Dit zegt wel iets over de grote nood naar woningen”, zegt wethouder Dral. 

De Heul

De Heul. Hier is een vergunning afgegeven voor twee woningen onder één kap. Wethouder Dral is hard in onderhandeling over een wijziging van de regels voor het buitengebied, uiteraard met bijzondere aandacht voor het behouden van natuur. Zij zet zich in voor versoepeling van die regels, zoals ‘bouwen op vaders erf’. “Als dit principe wordt toegestaan, zal dat zó enorm veel verlichting in de woningnood betekenen. Daarvoor wil ik blijven strijden,” aldus de wethouder. “Mantelzorgwoningen mogen wel gebouwd worden op het erf van de mantelzorger. Als iemand een mantelzorgindicatie heeft gekregen, aan te vragen bij het zorgloket, dan mag er wel iets aan- of bijgebouwd worden, maar die woningen moeten weer weggehaald worden zodra de zorgbehoevende er niet meer woont. Dat zijn dus tijdelijke oplossingen.” 

Terrein Radio 9

Voormalig terrein van Radio 9. Hierover is een proces gevoerd bij de Raad van State tegen de bezwaren die tegen dit plan waren ingediend. De gemeente Oostzaan heeft dat gewonnen. De grond hier is zeer vervuild en moet gesaneerd worden. Daarna kan het terrein bouwrijp gemaakt worden en kan de bouw van achttien huizen beginnen. Dertig procent van deze geprojecteerde woningen moet bestaan uit sociale huur- en/of koopwoningen. “Wij hopen dat deze woningen gaan leiden tot doorstroming, zodat er andere woningen in het dorp vrijkomen.” In elk geval krijgen Oostzaners voorrang bij de toewijzing van deze woningen. 

Jan Derlagenhof

Het Jan Derlagenhof wordt een knus wijkje met houten huizen, in de Zaanse bouwstijl en in de originele Zaanse kleuren. Langs de straat (Zuideinde) komt één huis, en daarachter, richting Grashof gebouwd, een aantal diepere huizen, waarin totaal twaalf appartementen voor ouderen zullen komen. Aan de overkant staat Café Bar HuppeldePub, die weg gaat. Op die plek is plaats voor een appartementencomplex dat ruimte geeft aan vier appartementen. 

De Lishof

Project De Lishof. Dit project is niet van de gemeente, maar van Woonzorg. Voor dit project is het noodzakelijk om eerst de buurtbewoners erbij te betrekken. Dat moet nog gebeuren. Alle belanghebbenden worden uitgenodigd om bij een hoorzitting aanwezig te zijn voor een inspraakronde. Iedereen mag en kan daar zijn mening geven. Het gaat hierom: bij De Lishof zijn vierendertig driekamerappartementen voor oudere bewoners. Deze blijken te groot te zijn. De eisen om hiervoor in aanmerking te komen zijn verscherpt: de mensen die hier nu voor in aanmerking komen, zijn vaak veel slechter van conditie, zij hebben meer zorg nodig en een kleinere woonplek. Om hierop in te spelen heeft Woonzorg conceptplannen uitgewerkt om op het terrein van De Lishof zevenendertig nieuwe, kleinere appartementen te bouwen. Over deze plannen kunnen de belanghebbenden dus nog hun mening geven. Ook over het aanzien van het complex en de groenvoorziening staat de discussie open. Het is de bedoeling om de vierendertig driekamerappartementen dan vrij te geven voor verhuur aan oudere Oostzaners. 

De Rietkraag

School De Rietkraag. Op deze plek worden een nieuwe school gebouwd en een aantal nieuwe woningen. Welk aantal is nog niet bekend. Ook voor dit project komen er nog inspraakavonden. Het is wel de bedoeling dat de bouw dit jaar begint, maar de buurtbewoners moeten hierover eerst geïnformeerd zijn.  

Wethouder Dral gaat ervan uit dat door deze nieuwe woningen en appartementen de doorstroming in Oostzaan op gang gebracht gaat worden. Veel oudere Oostzaners zouden immers graag kleiner willen wonen, er is veel vraag naar appartementen, en ook zijn er woonwensen bij jonge, groeiende gezinnen om juist groter te gaan wonen. Door de realisatie van deze hoeveelheid nieuwbouw, komt er voor velen uitzicht op diverse woonmogelijkheden.