(Foto: aangeleverd)

Raad akkoord met miljoeneninvestering Slotkwartier

door: Martijn Mulder

EGMOND AAN DEN HOEF - Tijdens de raadsvergadering, afgelopen donderdag, is de gemeenteraad akkoord gegaan met de voorgestelde miljoeneninvestering voor het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef. Hiermee komt een einde aan decennia van onzekerheid voor de in het gebied actieve organisaties en kan eindelijk gezamenlijk worden begonnen met het aantrekkelijker maken van het gebied voor zowel bezoekers als bewoners.

De meeste panden in het historische gebied waren al eigendom van de voormalige gemeente Egmond. De eerste plannen om het gebied te ontwikkelen stammen zelfs van vóór de Tweede Wereldoorlog, gaf wethouder Klaas Valkering tijdens de raadsvergadering aan. In de loop der jaren zijn er weliswaar diverse initiatieven geweest het gebied te ontwikkelen en is er door tientallen bureaus onderzoek gedaan naar de haalbaarheid hiervan, het kwam uiteindelijk nooit tot uitvoering. "Het waren er zoveel, dat Historisch Egmond zelfs daar een tentoonstelling van zou kunnen maken", aldus de wethouder met een glimlach. De meeste partijen waren dan ook opgelucht dat eindelijk een dossier kan worden gesloten waar al zoveel jaren over wordt gediscussieerd. 

Tegenstand

Toen in 2017 een groep raadsleden onder leiding van Marcel Halff zelf het initiatief nam om tot een plan te komen, stuitte dat in eerste instantie op veel tegenstand vanuit bewoners en organisaties. Het plan werd bijgesteld en enkele pijnpunten verdwenen van het papier. In januari 2018 werd dit plan als zijnde ontwikkelingskaders door de raad goedgekeurd en moest de toenmalig portefeuillehouder, wethouder Yolan Koster, ermee aan de slag. Koster ga de opdracht aan BOEi, een maatschappelijke onderneming gespecialiseerd in herbestemming van cultureel erfgoed, om samen met de huidige gebruikers en gemeente invulling te geven aan de vastgestelde kaders.

Plan

In de loop van 2019 zijn er vele gesprekken en overlegmomenten geweest tussen de huidige gebruikers van de panden, Stichting Historisch Egmond en Stichting Hafre, en vertegenwoordigers namens de gemeente Bergen. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geresulteerd in een plan, dat voorgelegd is aan omwonenden. Die reageerden overwegend positief, met enkel opmerkingen over verkeersafhandeling en parkeerproblematiek die in een later stadium opgelost gaan worden.

Flinke investering

Het plan, dat donderdag de raad passeerde, behelst een flinke investering waarmee de panden opgeknapt, verbouwd en gerestaureerd kunnen worden. Belangrijker nog, de panden worden geschikt gemaakt voor gebruik door de nu reeds actieve stichtingen. Ter aanvulling zullen een bescheiden aantal (overwegend) sociale ondernemers de samenwerking aangaan, waardoor het gebied ook eindelijk wordt voorzien van een koffie en theepunt met lunchmogelijkheid. De grootste investering hiervoor is de aankoop van het enige pand dat nog geen eigendom van de gemeente is, het woonhuis Slotweg 44. Dit rijksmonumentale pand wordt de verbindende factor tussen Cultuurhuis Egmont (raadhuis en schooltje) en Hoeve Overslot (boerderij).

Amendement

Raadslid Marcel Halff diende nog wel een amendement in namens D66, KIES Lokaal, CDA, VVD en Behoorlijk Bestuur Bergen. Hierin werd expliciet gevraagd om een wederkerigheid in de vorm van een inspanningsverplichting door de gebruikers. Zo moet Historisch Egmond inzichtelijk maken hoe ze de exposities denkt te gaan professionaliseren en zal Hafre aan moeten geven hoe ze de samenwerking met ondernemers in hun pand denkt aan te gaan. Mochten de stichtingen hier niet tijdig in slagen, dan zal dat consequenties hebben voor hun aanwezigheid in het gebied. Het amendement werd door alle ondertekenaars aangenomen, evenals het plan en de aangepaste begroting. GroenLinks stemde tegen en Gemeentebelangen was tijdens de vergadering afwezig.

Verheugd

Het bestuur van Stichting Historisch Egmond toonde zich direct na afloop verheugd met de goedkeuring van het plan en de bijbehorende investering, die ruim vier miljoen euro is. Ze verklaarde na afloop blij te zijn dat er nu eindelijk kan worden begonnen met uitvoering en dat een langgekoesterde wens, realisatie van een cultuurhuis, in vervulling gaat. Stichting Hafre toonde zich minder content en heeft moeite met de opgelegde samenwerking met ondernemers. "Al het goede gaat voorbij en alles van waarde is weerloos", zo schreven ze de dag na de raadsvergadering in hun nieuwsbrief. Beide organisaties hebben tot maart 2020 de tijd om aan hun inspanningsverplichting te voldoen.

Marsha Bakker
Meer berichten