Rob Meerhof kraakte harde noten.
Rob Meerhof kraakte harde noten. (Foto: JWvD)

Burgemeester Meerhof spreekt klare taal tijdens Nieuwjaarsrede

door JWvD

OOSTZAAN – Er werden wat harde noten gekraakt tijdens de Nieuwjaarsspeech van burgemeester Rob Meerhof tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie. Na het gezellige Nieuwjaarsconcert de zaterdag voorafgaand aan deze receptie viel de opkomst enigszins tegen. Maar wellicht is daar volgend jaar een mouw aan te passen door zaken te combineren.

Om klokslag 20.00 uur besteeg Meerhof de bok en begon aan zijn speech die acht A-4tjes bevatte. Hij trapte af met de Kindergemeenteraad, die hij een nieuwe stap noemde in de lokale democratie. In de verschillende scholen is men bezig met de verkiezingen voor deze nieuwe raad. Kinderen betrekken bij, ervaring laten opdoen met en het vormgeven van de eigen omgeving is een goede investering in de toekomst van het democratisch bestel.

Het vuur uit de sloffen

De Oostzaanse handhavers zijn heel actief geweest in de afgelopen periode. Zij hebben veel jongeren met vuurwerk aangesproken, handhavend opgetreden en diverse jongeren die vernielingen aanrichtten doorgestuurd naar HALT. Het is duidelijk dat de pakkans dus wel degelijk mogelijk is en dat verkeerd gedrag een halt wordt toegeroepen. De politie en de BOA's hebben werkelijk het vuur uit de sloffen gelopen om handhavend en corrigerend op te treden. Maar dan rijst meteen de vraag of het niet de taak van de ouders/opvoeders is om gepast corrigerend op te treden. Weten die ouders wat hun kind uitspookt en waar het op ongepaste tijdstippen uithangt? Er gaat veel capaciteit verloren, zaken blijven op de plank liggen omdat er heel veel tijd gaat zitten in opsporing en handhaving tijdens die laatste weken van het jaar, terwijl dat nou juist als een feestje is bedoeld.

Soms is die gedachte helemaal zoek, de brandweer heeft het erg druk gehad in de nacht van Oud en Nieuw. En ook zij werden geconfronteerd met een verschijnsel dat bijna ondenkbaar is: agressief gedrag en het gooien met vuurwerk naar hulpverleners. Vanzelfsprekend wordt daar aangifte van gedaan, maar waar is dat stukje respect gebleven in de opvoeding? Het lijkt volledig zoek.

Een rondje langs politiek Oostzaan geeft een duidelijk beeld van de lijn die Oostzaan voorstaat: een vuurwerkverbod. Dat is de unanieme mening van alle partijen en ook het volledige college onderschrijft dat. En dat sluit perfect aan bij de mening van meer dan de helft van de ingezetenen van Nederland.

Integriteit en ondermijning

De burgemeester is er voor de handhaving van de openbare orde, de veiligheid en de integriteit. Daarbij is een belangrijke taak het bevorderen van de aandacht voor zaken die zouden kunnen wijzen op ondermijning. Ondermijning is aan de orde wanneer de maatschappelijke structuur gebruikt wordt door bijvoorbeeld criminelen om te frauderen. Het gaat hier om een groot probleem waarbij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, de BOA's, het Openbaar Ministerie, de FIOD en de burgemeesters samenwerken en hier een hoge prioriteit aan geven.

Een bibob-toets is in Oostzaan onderdeel van de standaardprocedure bij aanvragen waarbij wordt gekeken of er mogelijk justitiële antecedenten zijn, of men voldoet aan de Drank- en Horecawet en hoe men tot financiering is gekomen voor aangevraagde activiteiten. Het gaat hier om transparantie en die transparantie is goed om ondermijning tegen te gaan. Dat geldt vanzelfsprekend voor iedereen, dus ook voor de plaatselijke voetbalclub die vóór 18 januari duidelijkheid moet geven omtrent een aantal zaken waar zowel het college als de raad vragen over hebben. Deze vragen zijn al gesteld voor het artikel in het Parool en later het Noord-Hollands Dagblad, waar de voetbalclub in verband wordt gebracht met criminele zaken waaronder bedreiging met geweld.

Op de schop

Er leek soms geen einde aan te komen, maar de reconstructie van het Zuideinde was op tijd klaar en het resultaat mag er zijn. Een gladde 30-kilometerzone, al moeten velen hier nog wel aan wennen. Het heeft de lat voor de reconstructie van de Kerkstraat erg hoog gelegd en dat project zou in de zomer van 2020 van start moeten gaan. De reconstructie kon bereikt worden door de niet aflatende inzet van de betrokken ambtenaren, de wethouder en de omwonenden die de planontwikkeling en –uitvoering ter hand hebben genomen.

Betrokken

De betrokkenheid van velen maakt dat veel mensen bereid zijn zich in te zetten voor de gemeenschap en gemeenschappelijke doelen. Getuige het verenigingsleven, de vele mantelzorgers en de vele vrijwilligers loopt alles op rolletjes. Dat geldt straks ook voor de viering van 5 mei, het 5-mei-comité is heel hard bezig om een passend bevrijdingsfeest te organiseren. En natuurlijk zijn daar ook de lokale ondernemers onmisbaar en natuurlijk doen die in groten getale mee, want dat is Oostzaan. Al met al wijkt Oostzaan dus in het geheel niet af van de landelijke trend en soms is dat jammer. Maar over het algemeen blijft Oostzaan 'Buiten Gewoon' en daar werd door iedereen een toast op uitgebracht.

Meer berichten