Collegeprogramma vol ambitie en daadkracht - 40 bladzijden met het 'To Do-lijstje'

  Nieuws
College van B&W. (Foto's: Gemeente Oostzaan)
College van B&W. (Foto's: Gemeente Oostzaan) (rodi.nl)


OOSTZAAN - Precies op tijd zitten ze daar, achter een schaal handbelegde broodjes, meteen na de collegevergadering. Ik mag aanschuiven, want ze willen graag hun eigen visie op het collegeprogramma ventileren. Een programma dat bol staat van ambitie, maar dat is niet vreemd. Het college heeft er duidelijk zin in en dit college wil ook ten voeten uit iedereen betrekken bij de uitvoer van het programma. Vier mens sterk, het is een speciaal gebeuren, wanneer treft men een compleet college. Vandaag dus...
door Jack Woestenberg-van Dalen
Niels Bonenkamp bijt het spits af, hij heeft een vervolgafspraak bij Radio 9 om het collegeprogramma uit te leggen. Niels is verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, Onderwijs, Werkgelegenheid en inkomen én Gezondheid. Hij is een blij mens. "In het Sociaal Domein gaat veel heel erg goed, en die opbouw is te zien sinds 2015. Iedereen in Oostzaan moet mee kunnen doen. We moeten het doen met beperkte middelen en budgetten en dat zorgt soms voor extra druk. Maar het streven is om de inkoop van zorg regionaal te regelen. Daarnaast wordt gestreefd naar preventieve inzet, dat moet zoden aan de dijk zetten. Mensen met een afstand kunnen participatieprojecten volgen en de entree naar zorg moet beter én duidelijker. Het streven is om daar één centraal punt voor in te richten, een laagdrempelig herkenbaar punt." Financieel blijven zijn portefeuilles een uitdaging, maar dat geeft hem alleen maar meer energie. En die energie zal hij nodig hebben, want bij de laatste hap van zijn broodje veert hij overheid om in gezwinde spoed naar de radiostudio te gaan, ook hier lijkt de energie tomeloos.


Burgemeester
Rob Meerhof is de enige gezel in het college die niet afhankelijk is van politieke verkiezingen. Hij wordt voor vijf jaar benoemd door de kroon en dus heeft de burgervader in zijn tijd minimaal twee colleges. In de portefeuille van Rob zitten Bestuur, Openbare orde en veiligheid, Klantgerichte dienstverlening én Informatieveiligheid en ICT. Zijn absolute streven is het adequaat besturen door een goede organisatie. Organisatie hier betreft twee doelstellingen, enerzijds een goede organisatie als in goede ambtenaren op de juiste plaats én een goede organisatie als in 'het organiseren van'. Prioriteit in de dienstverlening blijft de telefonische bereikbaarheid. Maar daar zit hem niet alleen de crux, op alle fronten moet de bereikbaarheid altijd optimaal zijn en derhalve moet de dienstverlening nog verder verbeteren. Tevreden is hij nog niet, maar er zit grote progressie in de organisatie, het ziekteverzuim is drastisch verlaagd en dat komt ondermeer door de verbeterde werksfeer en de adequate aansturing op managementniveau. Meerhof streeft ook naar directe verbindingen waar het preventieve jeugdhulp betreft. De aanpak van jonge criminelen heeft zijn aandacht, maar het streven blijft een positieve insteek naar alle jeugdhulp. Men mag elkaar best aanspreken op falen, maar dan moet er wel gezocht worden naar een structurele oplossing. De inzet van BOA's blijkt een goede insteek, echter moet het streven wel zijn de BOA vaker en langer in te zetten. De 12 uur die er nu voor staan per week zijn onvoldoende om tot verwachte resultaten te komen. Het vuurwerkprobleem, zoals dat nu de kop op steekt is ook een doorn in het oog van de burgemeester. Er wordt dan ook ingezet op ferme handhaving en zware straffen. En met de hulp van politie, BOA en de burger zou dat zijn vruchten moeten afwerpen.
Huishouding op orde

Aan het woord is Rob Monen, verantwoordelijk voor Financiën, Economie, Cultuur, de KunstGreep (hij belooft in komende uitingen de KunstGreep te schrijven zoals dat ooit is bedacht) Dierenwelzijn, Het Twiske en het Oostzanerveld én de Economische werkgelegenheid en bedrijvigheid. Het Oostzanerveld heeft zijn prioriteit wat betreft het cultuur historisch erfgoed. We hebben in Oostzaan te maken met daalveen en daardoor ontstaat er CO2-uitstoot, wat zorgt voor een milieuprobleem. Er moet worden gezocht naar een goed waterpeilbeheer, maar vernatting is geen optie, omdat dan de boeren hun grond verliezen. Een plan is in de maak en zal rond 2019 worden besproken tijdens een presentatie. In het Twiske worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals festivals. Deze festivals zullen, wat Oostzaan betreft, nooit meer dan vijf dagen in beslag nemen en dienen te worden georganiseerd buiten het broedseizoen. Naast het belang van de natuur, staat hier het belang van de inwoners bovenaan. Het Sociaal Domein is op dit moment financieel goed beheersbaar, maar wordt door de wethouder kritisch gevolgd. De meerjarenraming is positief en zorgt voor een goede opbouw van de algemene reserve. In de cultuur wordt veel geïnvesteerd, maar nieuwe activiteiten worden gestimuleerd en middels budget wordt de kans geboden deze te ontwikkelen. Eigenlijk is er nog veel meer te vertellen, maar we spreken af dat er nog wel een keer een moment komt om zaken te ventileren.

Dames eerst mislukt

Als laatste neemt Rosemarijn Dral het woord. Haar portefeuilles zijn al bijna genoeg voor een bladvullend artikel. Ruimtelijke ordening, Leefomgeving, Mobilitiet, Sport, Toerisme, Milieu, Buurt- en wijkgericht werken, Hoogspanningsproblematiek en de Bedrijventerreinen. Prioriteit bij Rosemarijn is duurzaam bouwen voor jong en oud. Dit zou moeten lukken omdat het contact met de WOV buitengewoon goed is. De geringe bouwkavels die er nu nog zijn zouden gebruikt moeten worden voor sociale huurwoningen. Ook het bouwen op vaders erf is een toekomstplan. De leefomgeving verdient meer groen en in de corridorstudie is het zaak om te blijven aanhaken. De consequenties moeten in kaart worden gebracht. Sport is een prioriteit en derhalve is deze portefeuille duurzaam. Het sportpark verdient veel aandacht, en alleen samen kan men elkaar versterken. Burgerinitiatieven worden gestimuleerd, wijkgericht werken is een prioriteit en de mobiliteit van Oostzaan staat enorm hoog op de agenda. In 2019 wordt het Zuideinde een 30-kilometerzone, worden de trottoirs verbreed en komen er camera's tegen sluipverkeer.

Meer berichten