De vijf wethouders die vanavond officieel worden benoemd voor de komende vier jaar: Armand van de Laar (D66), Gijs van Malsen (PvdA), Larissa Bentvelzen (BvR), Werner van Damme (VVD) en Mark Wit (GroenLinks).
De vijf wethouders die vanavond officieel worden benoemd voor de komende vier jaar: Armand van de Laar (D66), Gijs van Malsen (PvdA), Larissa Bentvelzen (BvR), Werner van Damme (VVD) en Mark Wit (GroenLinks). (Foto: Archief/Remie Kranendonk)
gesloten

Liveblog : Debat coalitieakkoord en installatie nieuwe wethouders Rijswijk

Algemeen

Vanavond worden tijdens een gemeenteraadsvergadering de vijf nieuwe wethouders van Rijswijk officieel geïnstalleerd: Larissa Bentvelzen (Beter Voor Rijswijk), Mark Wit (GroenLinks), Armand van de Laar (D66), Werner van Damme (VVD) en Gijs van Malsen (PvdA). Zij hebben op vrijdag 10 juni hun coalitieakkoord ‘Gezonde groei. Rijswijkse koers 2022-2026’ gepresenteerd. Dit akkoord gaat over de keuzes die ze willen maken voor Rijswijk. Vanavond wordt ook het coalitieakkoord besproken. Groot Rijswijk is erbij en houdt u vanaf 20.00 op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen deze avond.

UPDATE: Het coalitieakkoord is aangenomen en de nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd. Dit liveblog is gesloten.

 • 21 jun 2022, 23:27

  De (op)nieuw benoemde wethouders worden beëdigd. Waarnemend burgemeester leest de verklaring voor:

  Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen

   ”Dat verklaar en beloof ik”, geven de wethouders één voor één aan. Verkerk feliciteert de vijf wethouders. De vergadering wordt geschorst voor persoonlijke gelukswensen.

 • 21 jun 2022, 23:25

  De uitslag van de stemming:

  Larissa Bentvelzen heeft 30 stemmen vóór, 1 stem tegen. Mark Wit 28 stemmen vóór, 3 stemmen tegen. Armand van de Laar 29 stemmen voor, 2 stemmen tegen. Werner van Damme 30 stemmen voor, 1 stem tegen. Gijs van Malsen tot slot, die deze avond verweten is zich niet aan zijn verkiezingsbelofte over Pasgeld te hebben gehouden, heeft 22 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 1 stem ongeldig. De wethouders mogen worden benoemd.

 • 21 jun 2022, 23:11

  De stembrieven

  worden ingevuld door de gemeenteraad.

 • 21 jun 2022, 23:11

  De geloofsbrieven

  zijn onderzocht en goed bevonden. Dat geeft Maaike Harmsen als voorzitter commissie geloofsbrieven aan. Bas Verkerk bevestigt dat er, ook volgens onafhankelijk onderzoek, geen belemmeringen zijn dat deze kandidaten tot wethouder worden benoemd.

 • 21 jun 2022, 22:57

  De geloofsbrieven

  worden bekeken. Daarvoor wordt de vergadering geschorst.

 • 21 jun 2022, 22:56

  De vijf fracties

  van de coalitie mogen nu hun gewenste kandidaat-wethouder voorstellen. Zoals al bekend zijn dat Larissa Bentvelzen (Beter Voor Rijswijk), Mark Wit (GroenLinks), Armand van de Laar (D66), Werner van Damme (VVD) en Gijs van Malsen (PvdA).  

 • 21 jun 2022, 22:55

  Bas Verkerk:

  “Ik stel vast dat dit coalitieakkoord wordt gesteund door 19 zetels in de raad.” Dat is voldoende basis om het college van B&W samen te stellen.

 • 21 jun 2022, 22:54

  Het coalitieakkoord

  wordt officieel overhandigd aan de voorzitter, waarnemend burgemeester Bas Verkerk.

 • 21 jun 2022, 22:53

  Bentvelzen:

  “Er staan ons flinke uitdagingen te wachten. Het coronavirus schijnt weer op te laaien. We hebben een asielcrisis, een woningmarktcrisis, jeugdzorg en onderwijs. We hebben elkaar nodig - niet alleen het college, maar de hele raad - om daar weer goed uit te komen. Daar wil ik graag de strijd voor aangaan met u de komende vier jaar.” Hierbij laat Bentvelzen het.

 • 21 jun 2022, 22:50

  Larissa Bentvelzen

  geeft aan dat ze alle geluiden van de verschillende partijen heeft gehoord, en ook in overweging zal nemen. Bentvelzen hoort ook veel positieve en constructieve geluiden. “In het collegewerkprogramma gaan wij de vragen over hoe, wie, wat, waarom nog uitwerken. Samen met u.” Het college wil de inwoners van Rijswijk “zeker niet opzadelen met torenhoge belastingen”. Onderwerpen als het azc: “Wij nemen democratische besluiten in deze gemeenteraad. Ook de jeugdzorg heeft uiteraard nog steeds prioriteit.”

 • 21 jun 2022, 22:46

  Formateur Martin Wörsdörfer

  licht toe hoe de coalitievorming is gelopen. “Met in totaal 19 zetels verspreid over het brede politieke centrum is dit een goede vertaling van de verkiezingsuitslag in Rijswijk.” Wörsdörfer heeft gezien dat de vijf partijen in de coalitie niet focussen op hun eigen punten, maar in staat zijn verbinding te zoeken met elkaar, voor een gezonde groei van de stad. Met een collegewerkprogramma gaat de coalitie daar verder aan bouwen.

 • 21 jun 2022, 22:43

  Van Enk

  spreekt de hoop uit dat het coalitieakkoord nog wat kan worden bijgesteld. Daar denkt CDA graag over mee.

 • 21 jun 2022, 22:38

  Van Enk:

  “We gaan meer sociale huur bouwen. We schuiven de middeninkomens dus weer opzij. Een basisschoolleraar verdient gemiddeld 58.000 euro per jaar, terwijl de inkomensgrens voor een sociale huurwoning 40.000 euro per jaar is. Dat zou betekenen dat we straks nog minder leraren hebben in Rijswijk. Het CDA maakt zich ernstig zorgen.”

 • 21 jun 2022, 22:37

  Van Enk:

  “We willen waarschuwen: jeugdzorg wordt in het akkoord behandeld als een soort natuurverschijnsel, dat vinden we uitermate zorgelijk.” Er ontbreekt bijvoorbeeld een kostenindicatie. 

 • 21 jun 2022, 22:36

  Menno van Enk (CDA):

   “Het CDA heeft toch enkele zorgen over het coalitieakkoord.” Volgens Van Enk worden ouderen vooral als een probleem neergezet in het akkoord. Ouderen moeten doorstromen om woningen vrij te maken, ouderen vragen veel maatschappelijke ondersteuning en moeten vooral zelfredzaam zijn. “Het klinkt een beetje als ‘zoek het maar uit’. Wij als CDA blijven juist aandacht vragen voor onze ouderen. Niet als een probleem, maar als een belangrijk deel van onze bevolking.”

 • 21 jun 2022, 22:34

  Weterings:

  “Voorzitter, we zijn gematigd positief over dit akkoord. We gaan er bovenop zitten, en ik denk niet dat u van ons anders had verwacht.”

 • 21 jun 2022, 22:33

  Weterings citeert

  uit een open brief van de PvdA in de verkiezingstijd, waarin PvdA letterlijk een groen Pasgeld belooft. In het coalitieakkoord, waarover PvdA heeft meegedacht, staat daarentegen dat de ontwikkeling (lees: bebouwing) van Pasgeld ‘gewoon’ doorgaat.

 • 21 jun 2022, 22:30

  Weterings wil dat

  er minder geld gaat naar kunst en cultuur: “Niet iedereen vindt kunst mooi. En niet alle Rijswijkers weten dat er jaarlijks 450.000 euro subsidie wordt verstrekt aan Museum Rijswijk.” Het megasalaris van de museumdirecteur staat niet in verhouding tot gewone salarissen, aldus Weterings. Hij noemt ook de volgens hem torenhoge subsidies aan de Rijswijkse Schouwburg en Stichting Trias. 

  Verder wil Weterings dat 25% lokaal maatwerk wordt opgehoogd naar 75% lokale voorrang voor woningzoekenden in Rijswijk.

 • 21 jun 2022, 22:20

  Marc Weterings (Rijswijks-Belang)

  wijst erop dat zijn partij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen als enige enorm is gegroeid, van 2 naar 4 zetels. “Als een van de grootste winnaars van deze verkiezingen, zou je verwachten minstens met de andere winnaars rond de tafel te mogen zitten. Maar helaas, deze mogelijkheid heeft Rijswijks-Belang niet gekregen.”

  “Citymarketing, cameratoezicht, toegankelijkheid voor minder mobiele mensen, handhaving door boa’s en extra toezichthouders” - dat zijn punten uit het coalitieakkoord waar ook Rijswijks-Belang voor was, net als het punt ‘veiligheid voor groen’. Verder noemt Weterings onder meer als punten: steun aan lokale ondernemers en dat iedere Rijswijker zich moet kunnen ontplooien. “En - daar komt-ie: de deelscooters. Die wilt u gaan aanpakken. Dat werd overigens in juli 2021 al besloten.”  

 • 21 jun 2022, 22:19

  Van Dam:

  “Als jullie elkaar van tevoren niet de pareltjes uit jullie verkiezingsprogramma’s gunnen, ben ik bang dat er een bom gaat ontploffen onder deze coalitie.”

 • 21 jun 2022, 22:18

  Van Dam zet vraagtekens

  bij deze coalitie. Hij is een voorstander van het concept ‘brede coalitie’, maar deze partijen staan wel erg ver van elkaar af. Hij ziet in dit akkoord nog veel open eindjes, en dat vindt hij jammer. Nog wat voorbeelden uit het verkiezingsprogramma waar niets over gezegd wordt in het akkoord: de ondergrondse parkeergarage of openhouden van de Marimbahal uit het programma van BVR. “Er wordt geen beslissing over genomen, het wordt vooruitgeduwd.” GroenLinks heeft in de verkiezingstijd gezegd dat we meer moeten doen voor het klimaat, maar: “Als ik in het akkoord kijk onder het kopje ‘energietransitie’, zie ik alleen zaken die we al doen. WarmtelinQ gaan we al doen, we gaan onze huizen al isoleren. De stappen die jullie, en ook wij, ambiëren, staan er niet in.” 

 • 21 jun 2022, 22:14

  Van Dam wijst op de inconsequentie van PvdA:

  die had als verkiezingsbelofte dat er geen huizen gebouwd zouden worden in Pasgeld. Terwijl dat in het coalitieakkoord wel het plan is. “Ik zou verwachten dat dit een breekpunt zou zijn voor een deelname aan de coalitie. Dit doet wat met ons. Voor heel de raad. Voor de geloofwaardigheid. Want er zijn mensen in Pasgeld die hebben gestemd voor de PvdA, omdat ze Pasgeld groen willen houden. En als dat nu zo wordt weggestreept, dan bent u (Gijs van Malsen, red.) verplicht om straks in uw eerste termijn antwoord te geven op de vraag waarom u deze keuze heeft gemaakt.”

  Van Dam wijst erop dat Rijswijk vol zit en vraagt zich af hóé Rijswijk nog meer wil gaan bouwen, zoals het plan is in het coalitieakkoord.

 • 21 jun 2022, 22:12

  Danny van Dam kaart

  het sociaal domein aan: “We moeten gaan besparen, maar tegelijkertijd wordt er gezegd dat we goede zorg gaan bieden. Hoe gaan we dat doen? En die onduidelijkheid geldt niet alleen voor energietransitie, maar ook voor faciliteiten voor sport, groenvoorzieningen. Ik ben op zoek naar waar deze coalitie nou voor kiest. Waar zijn we onderscheidend in?” Als voorbeeld noemt hij de verwijzing naar het actieplan Verkeersveiligheid, dat het college dat gaat uitvoeren. “Dat plan was al in 2020 vastgesteld, dat zouden we al gaan doen. Wat gaan we méér doen?”

 • 21 jun 2022, 22:09

  Danny van Dam (Wij. Rijswijk)

  wijst op gebreken aan het coalitieakkoord: het asielzoekerscentrum (azc) wordt er niet in genoemd, terwijl dat een belangrijk verkiezingsthema was, waarbij BVR lijnrecht tegenover PvdA en GroenLinks stond. Verder wordt er met geen woord gerept over de opvang van Oekraïense vluchtelingen - óók een verkiezingsthema, aldus Van Dam.

 • 21 jun 2022, 21:58

  Mohamed El Majjaoui (Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid)

  geeft aan welke punten belangrijk zijn voor zijn fractie. In het coalitieakkoord ziet hij graag nog meer de nadruk liggen op inclusiviteit. Hij is van mening dat arbeidsmigranten van essentieel belang zijn. “We hebben een grote behoefte aan krachten in bijvoorbeeld glastuinbouw, agrarische sectoren en de bouwsector.” Deze arbeidskrachten hebben huurbescherming nodig om te voorkomen dat malafide huurbazen misbruik van hen maken. 

 • 21 jun 2022, 21:56

  Maaike Harmsen (ChristenUnie) vindt het coalitieakkoord slechts een ‘schets’.

  Harmsen wil dat er aandacht komt voor vertrouwen teruggeven aan de burger. “Camera’s ophangen bij afvalcontainers, wat uit dat? Wantrouwen of vertrouwen?” Ook noemt Harmsen het groen, dat het coalitieakkoord hoog in het vaandel heeft staan, maar: “De letter van de wet geeft ruimte voor grijs. Dat zagen we bij Hofstede.” Verder wil Harmsen regionale afspraken hebben over voorrang voor eigen wijkbewoners in huurwoningen per wijk. “Het dorpse karakter van Oud-Rijswijk, zo vaak genoemd in het akkoord, zou eigenlijk voor iedere wijk moeten gelden.” Het laatste punt: het asielzoekerscentrum. Harmsen verwijt dat het college 500 azc-bewoners in Rijswijk negeert.

 • 21 jun 2022, 21:51

  Larissa Bentvelzen, die het voortouw nam bij de coalitievorming, leidt het coalitieakkoord ‘Gezonde groei. Rijswijkse koers 2022-2026’ in.

  Bentvelzen vindt ‘oppositie’ een vervelende term, dus gebruikt liever de woorden ‘coalitie’ en ‘niet-coalitie’. Ze ziet ernaar uit om verder te bouwen aan het mooie Rijswijk.


  Johanna Besteman spreekt de raadszaal toe. - Robert Heijdemann

 • 21 jun 2022, 21:48

  Het bestuur is toegekomen aan de bespreking van het coalitieakkoord.

 • 21 jun 2022, 21:47

  Jeffrey Keus kijkt met veel plezier

  terug op de afgelopen raadsperiode. Hij is dankbaar voor de ontmoetingen die hij heeft gehad. Verder bedankt hij de raad voor het vertrouwen. Hij bedankt de burgemeester voor de lol van de afgelopen jaren: “Het zijn serieuze kwesties, maar lol is ook heel belangrijk.” Ook dankt hij zijn voormalige partij, Gemeentebelangen Rijswijk, de ambtelijke organisatie - “allemaal hele kundige mensen” - en geeft aan de raad mee: “Wees daar allemaal zuinig op. Deze mensen zetten zich in voor Rijswijk vanuit een intrinsieke drive.” Het was niet altijd feest de afgelopen jaren, maar: “Zonder wrijving geen glans.” Tot slot bedankt hij zijn vrouw Monique: “Dankjewel voor al je steun.”

 • 21 jun 2022, 21:42

  Jeffrey Keus spreekt de zaal

  vanachter de katheder toe, omdat hij al officieel geen wethouder meer is. “Ik ken mijn plek inmiddels”, grapt hij. 

 • 21 jun 2022, 21:39

  Johanna Besteman spreekt de raad toe:

  “Na acht jaar vind ik het inderdaad wel even welletjes. Ik ben blij dat ik een bijdrage heb mogen rijden aan de stad Rijswijk, mijn mooie gemeente.” Ze spreekt een woord van dank uit aan alle vrijwilligers in de stad, mantelzorgers, medewerkers van de kinderopvang, en andere mensen die zich inzetten voor de stad. Woningzoekenden, kinderen, jongeren, mensen die iemand aan hun zijde kunnen gebruiken - daarvoor heeft Besteman zich willen inzetten. “Je leeft niet alleen voor jezelf, maar bent solidair met iedereen die dat nodig heeft.” Ze roept op om het vertrouwen van mensen in de overheid te herstellen, dat vooral een deuk heeft opgelopen door kansenongelijkheid en dagelijkse problemen van mensen. “Als mensen ongelukkig zijn, zet dan kunst en cultuur in om het welzijn van mensen te verbeteren. En als mensen gelukkig zijn, zet dan kunst en cultuur in om dat zo te houden. En juist als je de snelst groeiende gemeente bent van de Randstad, zorg je dat er ruimte blijft om buiten te spelen.”

  Johanna Besteman wenst het nieuwe college veel inspiratie toe. “Zorg goed voor Rijswijk, en wees een beetje lief voor elkaar.”

 • 21 jun 2022, 21:32

  Wethouder Jeffrey Keus wordt geprezen

  om zijn transparantie, eerlijkheid en het zoeken naar verbinding met de inwoners van Rijswijk. De Transitievisie Warmte wordt ook genoemd. “Rijswijk heeft met deze visie een grote stap gezet op weg naar een duurzame en klimaatneutrale toekomst. Die staat op jouw naam, en daar kun je trots op zijn,” aldus Verkerk. “Je kreeg het voor elkaar dat de financiële gezondheid van Rijswijk van een 3 naar een 7 steeg.” Jeffrey ging als wethouder Financiën niet voor korte termijnoplossingen, maar dacht echt aan de langetermijn. Als wethouder Mobiliteit heeft hij stevig gelobbyd voor de Beatrixtunnel: “Daar zijn we ook een heel eind mee gekomen en Jeffrey, daar heb jij echt een hand in gehad.” Jeffrey Keus werkt nu in het openbaar bestuur voor de buurgemeente Leidschendam-Voorburg. “Zo wordt Rijswijk sterk - sterk regionaal opererend.” Er wordt geapplaudisseerd. 

 • 21 jun 2022, 21:29

  Verkerk benoemt de hoogtepunten uit Bestemans ambtsperiode, die ook ter sprake kwamen in een interview met Groot Rijswijk. Hij noemt ook de speelnorm van 3%: voldoende groene plekken en recreatieruimte voor de kids, wat ook een compliment opleverde van Stichting Jantje Beton.

 • 21 jun 2022, 21:28

  Verkerk blikt terug:

  “Het vorige college viel in 2019 uiteen. Een moeizaam begin. Toen kwam ook nog eens corona. Gaandeweg kwam het besef dat er gewoon bestuurd moest worden. Ik heb in dit college de opbouw naar een wat steviger regime meegemaakt. Er is hard gewerkt. Er is commitment aan de stad getoond. De raad is, voor zover ik kan bekijken, ten volle bediend, al was u het er niet altijd mee eens. Ik denk dat we trots kunnen zijn op het college dat geweest is. Er is heel vaak met plezier gewerkt. Ik wou het oude college daarvoor hartelijk danken. In het bijzonder mevrouw Besteman. ‘Een sterke vrouw met een groot hart voor welzijn van anderen’ - aldus Groot Rijswijk. Daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn.”

 • 21 jun 2022, 21:25

  Het moment is aangebroken om afscheid te nemen

  van de huidige wethouders. “Hier zitten ze dan, nog één keer bij elkaar. De laatste taken zijn gedaan. Ook een formeel moment om het oude college toe te spreken,” aldus Verkerk. 


  De vierde voormalige wethouder van de afgelopen raadsperiode, Jeffrey Keus, is op uitnodiging van Verkerk achter de tafel gaan zitten ‘als gast’. - Robert Heijdemann

 • 21 jun 2022, 21:20

  Het raadsvoorstel

  voor de vaststelling van het bestemmingsplan voor Hofstede is aangenomen met 21 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Er worden 39 woningen op de locatie Hofstede gebouwd in het dure segment.

 • 21 jun 2022, 21:19

  Er wordt gestemd over het bestemmingsplan voor de Landgoederenzone zelf.

 • 21 jun 2022, 21:13

  Het afgelopen uur

  ging het tijdens de raadsvergadering over het bestemmingsplan voor de Landgoederenzone. Al twaalf jaar is er geen goed plan voor dit ‘verwaarloosde gebied’: nu wil het college het gebied aanpakken, onder meer door 39 woningen te bouwen. De nieuwe ‘footprint’ groeit niet veel (van 3169 vierkante meter naar 3251). GroenLinks, VVD, D66, Beter voor Rijswijk, PvdA en Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid hebben een amendement ingediend om het bestemmingsplan vast te stellen, maar nog wel onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid. Dit amendement is aangenomen door de raad met 21 stemmen voor en 10 tegen.


  Mevrouw E.W.H. Koole wijst op beloftes over het behoud van een groen Pasgeld die in het nieuwe coalitieakkoord niet worden nagekomen. - Robert Heijdemann

 • 21 jun 2022, 20:12

  Ook mevrouw E.W.H. Koole maakt gebruik van het spreekrecht voor burgers.

   Zij spreekt niet namens de werkgroep Pasgeld, maar op persoonlijke titel. Zij hekelt het afgelopen college van B&W om de aanschaf van dure kunst en belachelijke bouwplannen van decennia oud. Als het om Pasgeld gaat, spreekt zij Gijs van Malsen (PvdA) aan: “U beloofde een groen Pasgeld.” Daardoor had het stembureau in De Drassige Driehoek in Pasgeld zo’n hoge opkomst (71%). “Maar nu u een wethouderspositie mag bekleden, is er weinig van uw idealen over.” Koole vervolgt: “Het nieuwe raadslid van GroenLinks kwam zich onlangs op een bewonersbijeenkomst zelfs verontschuldigen dat ze vóór hadden gestemd, voor het coalitieakkoord. ‘We moeten wel.’”


   Wnd. burgemeester Bas Verkerk (links boven), daaronder wethouder Johanna Besteman, voor de laatste keer in die functie, wethouder Armand van de Laar en wethouder Larissa Bentvelzen. - Robert Heijdemann


  De heer A.M. Doeswijk spreekt zijn bezorgdheid uit over het lot van Pasgeld. - Robert Heijdemann

 • 21 jun 2022, 20:07

  De heer A.M. Doeswijk maakt gebruik van het spreekrecht voor burgers, namens de werkgroep Pasgeld.

  “Ik had jullie vandaag graag willen feliciteren met een akkoord dat visie en durf uitstraalt. Waarin Rijswijk kiest voor groen. Maar in het nieuwe akkoord wil het college Pasgeld volbouwen. Naast Rijswijk-Buiten, nu al de meest versteende wijk van Rijswijk, de nu nog groene buffer die Rijswijk scheidt van Delft, vol te bouwen met 1100 woningen. Er komt een ongekende dichtheid van mensen, huisdieren, auto’s etc. Dat betekent onomkeerbare schade in dit laagst gelegen deel van Rijswijk. Dit wordt doorgeschoven naar de volgende generatie, net als problemen als hittestress. Rijswijk wordt een grauwe huizenzee, waar restjes van de oorspronkelijke natuur en historie straks alleen terug te vinden zijn in de straatnaambordjes. In niets volgt Rijswijk haar eigen visie. Er wordt meer gebouwd dan is voorgenomen, en dan Rijswijk aankan. Rijswijk wordt als groenste gemeente neergezet, maar vervolgens wordt dat als argument ingezet om nog meer te bouwen. Rijswijk steekt de kop in het bouwzand.”

 • 21 jun 2022, 18:32

  Voor het coalitieakkoord, zie: https://bit.ly/3b3opmE.

  Op dinsdag 21 juni wordt gedebatteerd over het voorstel van formateur Martin Wörsdörfer voor de vijf nieuwe wethouders. Niet alle wethouders zijn helemaal nieuw: Larissa Bentvelzen en Armand van de Laar waren de afgelopen raadsperiode al actief. Na het debat worden de wethouders benoemd.

Afbeelding
Informatiecentrum Bogaard vanaf nu geopend Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Wij. Rijswijk zorgt voor waardering álle vrijwilligers Verenigingen 20 uur geleden
Afbeelding
Archeologen doen Romeinse vondsten in Pasgeld-Oost Historie 22 uur geleden
Afbeelding
Chauffeurs zorgtaxi voeren actie in Rijswijk Werken 23 uur geleden
Afbeelding
Inbreker die rondreed met in Rijswijk gestolen Mercedes heeft spijt Politie 30 nov, 09:58
Afbeelding
Staking vervoer leerlingen speciaal onderwijs, actiebijeenkomst Rijswijk update 30 nov, 09:42
Afbeelding
Rijswijkse scholieren groep 7 en 8 kijken rond bij bedrijven Algemeen 30 nov, 06:50
Afbeelding
Rijswijkse darter Jeffrey de Zwaan niet gekwalificeerd voor WK Sport 29 nov, 23:50
Afbeelding
Dierenambulance redt velduil die op onverwachte plek werd gevonden Zorg 29 nov, 20:57
Afbeelding
Omwonenden Welgelegen bezorgd om biodiversiteit door feesten Uitgaan 29 nov, 18:32
Afbeelding
Douwe Egberts waardepunten voor de Voedselbank Financieel 29 nov, 18:30
Afbeelding
Lang ondergoed voor heren: warm, trendy én comfortabel Partnerbijdrage 29 nov, 15:54
Afbeelding
Feestelijke start bouw tweede fase bedrijventerrein Parkrijk in RijswijkBuiten Werken 29 nov, 13:55